Кафедра фінансів та обліку

Про кафедру

Місія кафедри : Забезпечувати фундаментальними, професійними знаннями, сучасними навичками і необхідними компетенціями здобувачів вищої освіти на основі інноваційної та якісної підготовки висококваліфікованих фахівців в області фінансів, бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування з метою ефективного практичного застосування їх знань на національному та міжнародному рівні для задоволення інформаційних запитів суспільства та роботодавців і забезпечення сталого розвитку економіки України.

Спеціальності кафедри

Облік та оподаткування

Студенти, що навчаються на спеціальності «Облік та оподаткування» отримують необхідні фундаментальні знання з організації бухгалтерського обліку, аналізу, оподаткування і аудиту діяльності підприємств і організацій різних форм власності, видів економічної діяльності та масштабів. В сучасних умовах облік і аудит як так звана «мова бізнесу» є невід'ємними інструментами управління, підвищення ефективності господарювання, оскільки забезпечують власників, управлінців, фахівців інформацією про економічні процеси і явища, ресурси та ефективність їх використання у всіх секторах економіки. Спеціальність «Облік і оподаткування» є однією із найбільш популярних спеціальностей економічного спрямування, універсальною й професійно спрямованою до сучасних вимог на ринку праці у підготовці фахівців у сфері знань і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання, у тому числі у бюджетній та банківських сферах. Спеціальність «Облік і оподаткування» – це найбільш приваблива економічна спеціальність для тих, хто хоче зрозуміти загальні принципи формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємствами, організаціями, установами. Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого фахівця з бухгалтерського обліку, а сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які можуть здійснювати традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі збереження активів підприємства, а й впроваджувати стратегічні заходи для підвищення ефективності розвитку підприємства в майбутньому, вести податковий облік з точки зору оптимізації податкових розрахунків та надавати податкові консультації, постійно при цьому розвивачись і удосконалюючись відповідно до змін в економіці та законодавстві.

Основні напрямки діяльності кафедри

Кваліфікація, що присвоюється : Бакалавр зі спеціальності «Облік та оподаткування», Бакалавр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Рівень кваліфікації : Бакалавр.

Спеціальні вимоги до зарахування : Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Знання : Студенти, що навчаються за спеціальністю «Облік та оподаткування», отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку щодо ведення бухгалтерського, управлінського, податкового та статистичного обліку, фінансового контролю і аудиту, оптимізації оподаткування, оцінки суттєвості подій, аналізу операцій та фінансового стану підприємств України різних форм власності, засвоюючи знання не тільки притаманні класичній економічній освіті, але й здобуваючи додаткові ґрунтовні знання всіх тонкощів та нюансів податкового законодавства, бухгалтерського обліку, аудиту, економічного аналізу.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», засвоюють знання, які відповідають високому рівню теоретичної і практичної економічної підготовки для виконання правової, фінансової та організаційно-управлінської діяльності, здобуваючи знання з природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища.

Вміння і навики : Студенти спеціальності «Облік та оподаткування» набувають знань, вмінь та практичних навичок з виконання проектних, організаційних, контрольних, методичних та технологічних функцій, вирішуючи при цьому такі завдання: визначення облікової політики підприємства; складання плану роботи бухгалтерії або аудиторської фірми, визначення структури та чисельності працівників; організовування внутрішньогосподарського контролю та здійснення контрольно-аналітичної функції в процесі діяльності на підприємствах сфери матеріального виробництва для всіх видів економічної діяльності та інше.

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» набувають знань, вмінь та практичних навичок з організації планування, проектування, аналізу, управління, контролю і страхування ресурсів підприємств і організацій для забезпечення їх поточної фінансово-господарської діяльності, оптимізації інвестиційної діяльності та формування ефективних джерел їх стабільного функціонування та розвитку в умовах невизначеності і ризику.

Компетенції і працевлаштування : Випускники спеціальності «Облік та оподаткування» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки можуть виконувати професійні обов’язки на підприємствах різних форм власності та різних напрямів діяльності, у фінансовій, банківській та бюджетних сферах діяльності тощо та обіймати посади бухгалтера, основна діяльність якого полягає в організації і веденні фінансового, податкового та управлінського обліку господарської діяльності підприємства, в контролі за використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, а також в збереженні власності підприємства; податкового едвайзера, тобто експерта з податкового права, основне завдання якого полягає у наданні податкових консультацій, аналізі діяльності компанії на предмет відповідності вимогам податкового законодавства, податковому антикризовому менеджменті, чи інших споріднених професій, зокрема: аудитора, податкового інспектора, фінансиста, економіста, фінансового інспектора, фінансового аналітика, податкового консультанта та радника з економічних питань.

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки можуть виконувати професійні обов’язки у фінансовому секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів банківських установ, страхових компаній, інвестиційних фондів, мікрофінансових організацій, представництва міжнародних фінансових організацій; у корпоративному секторі на посадах фінансових директорів, головних бухгалтерів, керівників та спеціалістів фінансових і економічних підрозділів, фінансових аналітиків, аудиторів та бухгалтерів, економістів; у державному секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів у Національному банку України, Державній фіскальній службі, Державній аудиторській службі, Державній казначейській службі, Митниці, Пенсійному фонді та інших позабюджетних фондах, а також районних та обласних державних адміністрацій, органах місцевого самоврядування.

Доступ до подальшого навчання : Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ступеня магістра (071 - «Облік та оподаткування», 072 - «Фінанси, банківська справа та страхування»).

Форма навчання : денна, заочна