Кафедра маркетингу, менеджменту та туризму

Про кафедру

Місія кафедри : Надати студентам фундаментальні знання для забезпечення ринку праці професійно-компетентними, високоінтелектуальними і креативними фахівцями, які володіють глибокими знаннями в сфері маркетингу, менеджменту, адміністрування та туристичної справи, здатних максимізувати прибутки компанії, вдосконалити асортиментний ряд продукції, планувати і впроваджувати заходи з модернізації роботи підприємства, ефективно працювати в команді і з командою, налагоджувати зв’язки з партнерами та споживачами, організувати рекламну компанію та вийти на нові ринки, системно та нетрадиційно мислити, спроможних ефективно виконувати покладені на них професійні функції, сприяючи інноваційним процесам у суспільстві з метою покращення якості життя громадян на основі світових та європейських стандартів.

Спеціальності кафедри

Маркетинг

Студенти, що навчаються на спеціальності «Маркетинг», отримують хороший старт до успішного працевлаштування та професійного росту. Система підготовки майбутніх фахівців спрямована на отримання базових знань і практичного досвіду за обраною спеціальністю, на розвиток аналітичних здійбностей студентів, їх творчого потенціалу і вміння генерувати ідеї, комунікабельності і уважності, відповідальності і стресостійкості. Студенти отримують масу можливостей, які тільки й чекають того моменту, коли вони зважаться їх використовувати. Сучасний маркетинг – це не лише інструмент досягнення успіху підприємцем, це запорука формування задоволеного споживача, а маркетолог – це ключова фігура успішного бізнесу, стратег і тактик на ринковому «полі бою». Маркетологам завжди є до чого прагнути і куди рости. Фахівці з маркетингу потрібні на кожному підприємстві будь-якої сфери діяльності. Якщо ви прагнете до кар’єрного росту, то вам точно слід вибрати професію маркетолога – одну з найперспективніших, модних, престижних та високооплачуваних професій, яка користується і буде продовжувати користуватися попитом на ринку праці.

Студенти, що навчаються на спеціальності «Менеджмент», отримують необхідні знання і практичні навички для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, соціальної активізації праці в умовах конкуренції та ринкових відносин на підприємствах різних форм господарювання. Менеджмент – це мистецтво досягати успіху через керівництво людьми. Менеджери формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, приймають рішення й організують діяльність, а особистість менеджера – це головний фактор забезпечення ефективного розвитку підприємства. Сучасний менеджер здатний виконувати функції управлінця, лідера, комунікатора, стратега, новатора, психолога, вихователя, що володіє високими моральними якостями, спроможний спрямовувати розвиток колективу і створювати фундамент організаційно-корпоративної культури організації. Ця професія користується стійким попитом на ринку праці та має реальні перспективи для подальшого професійного росту.

Студенти, що навчаються на спеціальності «Публічне управління та адміністрування», отримують необхідні знання для ефективної праці на державу і з державою, маючи можливість здійснення подальшої самостійної дослідницької й практичної роботи в будь-якій сфері діяльності. Спеціальність передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, що володіють комплексом економіко-правових знань в професійній сфері, спроможних вирішувати стратегічні завдання управління в державному та корпоративному секторах з урахуванням існуючих факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному економічному середовищі. Саме вони формують нове покоління управлінців, які вміють системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів. Публічне управління та адміністрування вчить лідерству й успішному публічному менеджменту, дає дорожню карту, що однозначно веде до успіху.

Студенти, що навчаються на спеціальності «Туризм», отримують грунтовну освіту з організаційної, планово-економічної, аналітичної, технологічної, контрольної діяльності в галузі туристичного обслуговування на національному та міжнародному рівні. Спеціальність «Туризм» – затребуваний напрям підготовки висококваліфікованих кадрів для туристичної сфери, які вільно володіють іноземними мовами, уміють на практиці використовувати туристичні навігаційні програми, демонструють високу культуру надання послуг, ерудованість і комунікабельність, вільно орієнтуються у величезних обсягах інформації і блискавично комбінують різноманітні варіанти відпочинку. Туризм – одна з найбільш динамічних, прибуткових, популярних і перспективних сфер розвитку сучасного світу та України. Опанування мистецтвом туристичної діяльності, підприємницької діяльності у туристичній індустрії відкриває дуже сприятливі умови та можливості для самореалізації майбутніх фахівців, що прагнуть професійного і кар’єрного зростання. Туризм об’єднує людей із різних країн, дозволяє їм знайомитися зі світовою культурною спадщиною, вчить миру і толерантності, є важливим чинником розвитку економіки і одним із дієвих стимулів до позитивних змін у суспільстві.

Основні напрямки діяльності кафедри

Кваліфікація, що присвоюється : Бакалавр зі спеціальності «Маркетинг», Бакалавр з менеджменту, Бакалавр зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», Бакалавр зі спеціальності «Туризм».

Рівень кваліфікації : Бакалавр.

Спеціальні вимоги до зарахування : Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Знання : Студенти, що навчаються за спеціальністю «Маркетинг», отримують знання з цілого комплексу напрямків, який включає як формування економічного способу мислення шляхом засвоєння фундаментальних основ економіки, менеджменту, соціології, психології тощо, так і засвоєння знань з дисциплін за профілем спеціальності, зокрема сутності маркетингу, маркетингових комунікацій та їх основних видів і складових, функцій та рушійних чинників успішної маркетингової діяльності, умов та факторів ефективного застосування маркетингу, принципів формування маркетингової служби та особливостей процесу управління нею, сутності маркетингової стратегії продукту чи послуг та її основних складових, основних етапів процесу створення та просування товару-новинки та можливих ризиків, пов'язаних з виходом товару-новинки на ринок, основних засад реклами і PR та принципів просування товарів і послуг на ринку та інші.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент», засвоюють знання з особливостей менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємства; бізнес-планування, розроблення та обґрунтування напрямів та засобів розширення ринків збуту суб'єктів господарської діяльності; реалізації управлінських рішень; управління персоналом, формування колективу та керівництва ним; формування та розвитку організаційної культури та іміджу підприємства; загального управління внутрішніми справами підприємства для прийняття відповідальних рішень на управлінському рівні.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», засвоюють знання з основ публічного управління та адміністрування, гуманітарної та соціально-економічної політики держави, особливостей здійснення менеджменту у публічному управлінні та адмініструванні, дотримання етичних норм державного службовця та засвоєння європейських цінностей та стандартів публічної служби, методики управлінського консультування, особливостей роботи з організаціями  громадянського суспільства, форм та методів організації, підвищення якості і надання адміністративних послуг, проектного менеджменту, психології управління та соціальної педагогіки, методики соціологічного дослідження та методів статистики.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Туризм», засвоюють знання з розроблення структури та визначення атрактивності туристсько-рекреаційних комплексів (світовий та національний рівень), здійснення географічних досліджень щодо територіальної організації та умов розвитку спеціалізованих видів туризму, забезпечення раціонального, збалансованого та ефективного природокористування, визначення рушійних домінант екологічних трансформацій у розрізі ступеня інтеграції видів екології та еволюційного поступу людства, організації і проведення маркетингових досліджень туристичного ринку тощо.

Вміння і навики : Студенти спеціальності «Маркетинг» набувають знань, вмінь та практичних навичок із застосування маркетингових комунікацій як для просування продукції та послуг до споживачів і користувачів, так для переконання клієнтів та укладання з ними взаємовигідних договорів і домовленостей; прийняття економічно обґрунтованих рішень при плануванні маркетингових комунікацій; моделювання поведінки потенційного покупця чи користувача на ринку товарів і послуг під впливом різних факторів; ефективного використання засобів і методів рекламування продукції, просування брендів і торгових марок на ринку; знаходження оптимальних шляхів і методів підвищення іміджу підприємства та створення власного привабливого іміджу; оцінювання і підвищення прямого та непрямого впливу маркетингових комунікацій на цільову аудиторію. Це дозволить розвинути комунікативні навички, а також навчить спілкуватися, викликати прихильність до себе, правильно презентувати себе, що допоможе не тільки в професійній діяльності, а й в повсякденному житті.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент», набувають знань, вмінь та практичних навичок з керування / управління підлеглими; адаптування до суміжних напрямків діяльності, як економіка, фінанси, бухгалтерія й аудит, маркетинг, консалтинг, освітні послуги; планування та прогнозування господарської діяльності підприємства; системного аналізу і прогнозу діяльності організації за умов конкуренції, забезпечення конкурентоспроможності; створення та реєстрації підприємств різних організаційно-правових форм; організації основних видів управлінської діяльності; управління різними видами підприємств та їх об'єднань; стратегії розвитку організацій та критерії її вибору; ефективного ділового спілкування з урахуванням психологічних особливостей партнерів; управління організаційними комунікаціями.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», набувають знань, вмінь та практичних навичок з публічного управління щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери, що забезпечить європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах запровадження у практику діяльності принципів демократичного врядування; здійснення експертизи, моніторингу, оцінювання очікуваних результатів та наслідків реалізації політики державних, регіональних та місцевих органів влади; систематизації основних тенденцій та напрямів еволюції управління у сфері публічного адміністрування; пошуку нових підходів до надання державної допомоги для розвитку окремих регіонів та галузей економіки; методів формування, моніторингу та контролю за прийняттям управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Туризм», набувають знань, вмінь та практичних навичок з формування і реалізації туристичного продукту; оформлення туристичного пакету в офісі туристичного оператора / туристичного агентства; обслуговування туристів; інформаційно-консультативної роботи з туристами (у т.ч. з потенційними); бронювання послуг, їх підтвердження та оформлення; екскурсійного та анімаційного обслуговування туристів; організації взаємодії та співпраці з діловими партнерами та іншими учасниками виробництва та реалізації туристичного продукту з дотриманням правил ведення договірної роботи; організації використання різноманітних видів транспорту в процесі туристичного обслуговування; організації маркетингової діяльності; правового супроводження туристичної діяльності; управління операційними процесами виробництва і реалізації туристичного продукту в підрозділах туристичного підприємства; формування економічної інформації за окремими об'єктами обліку; аналізу ефективності та управління фінансово-господарськими операціями туристичних підприємств; управління роботою туристичного офісу.

Компетенції і працевлаштування : Випускники спеціальності «Маркетинг» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки можуть успішно працювати на підприємствах різних організаційних форм незалежно від галузевого спрямування, а також в численних організаціях та установах: промислових, посередницьких та торговельних підприємствах, банках і страхових компаніях, біржах (товарних, валютних, фондових, цінних паперів), інвестиційних та рекламних компаніях, консалтингових фірмах, агенціях з надання аналітично-дослідницьких послуг тощо.

Випускники спеціальності «Менеджмент» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки можуть виконувати професійні обов'язки у системах комерційної діяльності та управління підприємств різного профілю і масштабу: у сфері роботи з персоналом, управління підрозділами, вирішення економічних питань, аналітики фінансових ринків, збуту, культури, відпочинку та спорту, матеріально-технічного забезпечення тощо, а також в апараті центральних органів державної влади.

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки можуть виконувати професійні обов'язки в органах державної влади, районних та міських органах місцевого самоврядування, політичних партіях, громадських і профспілкових організаціях.

Випускники спеціальності «Туризм» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки можуть виконувати професійні обов'язки на керівних посадах виробничих підрозділів у ресторанах та готелях, на транспорті, у складському господарстві та зв'язку, у комерційному обслуговуванні, у сфері культури, відпочинку та спорту, освіти та виробничого навчання, маркетингу, кадрів і трудових відносин, апарату центральних органів державної влади та ін.; на посадах фахівця з туристичного обслуговування, організатора подорожей (екскурсій), екскурсовода, фахівця з організації дозвілля, з розвитку міжнародного туризму, із конференц-сервісу, із туристичної безпеки; інструктора-методиста з міжнародного туризму, ін. технічних фахівців в галузі управління туристичною діяльністю на туристичних підприємствах; здійснювати підприємницьку діяльність в сфері туризму (відкриття та організація роботи туристичних агенцій).

Доступ до подальшого навчання : Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ступеня магістра (075 - «Маркетинг», 073 - «Менеджмент», 074 - «Публічне управління та адміністрування», 281 - «Публічне управління та адміністрування»).

Форма навчання : денна, заочна.