Кафедра комп’ютерної інженерії та комп’ютерних наук

Про кафедру

Місія кафедри : Впроваджувати та використовувати інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці, робити навчальний процес більш сучасним та інноваційним, готувати фахівців у завжди актуальній та перспективній сфері комп'ютерної інженерії, що володіють навичками основних напрямів алгоритмічного мислення, моделювання, програмування, проектування та побудови систем, здатних працювати не тільки в ІТ компаніях, а і в різних за спрямованістю сферах, де необхідно об’єднати інформаційні системи та об’єкти управління між собою для отримання оперативних результатів.

Спеціальності кафедри

Комп'ютерна інженерія

Спеціальність підготовки «Комп’ютерна інженерія» поєднує глибоке вивчення як фундаментальних так і фахових дисциплін, що дає можливість готувати фахівців для вирішення актуальних завдань в таких галузях: створення, використання, обслуговування складних комп’ютерних систем та мереж на базі найсучасніших мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, локальних та глобальних мереж, а також мережевих структур провайдерів, баз даних, систем штучного інтелекту, проектування програмного забезпечення мовами як високого, так і низького рівнів; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж; створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення робототехнічних систем, вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп’ютерного зв’язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем. Студенти можуть виконувати практичні роботи та наукові дослідження в лабораторіях кафедри, які оснащені сучасним програмним забезпеченням, найновішим обладнанням, що включає високопродуктивні персональні комп’ютери, засоби розробки універсальних та спеціалізованих комп’ютерних систем на основі сучасної компонентної бази ведучих вітчизняних та зарубіжних фірм, осцилографи, генератори, учбові стенди, комплекти для моделювання робототехнічних систем та інше обладнання.

Основні напрямки діяльності кафедри

Кваліфікація, що присвоюється : Бакалавр зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія», Бакалавр зі спеціальності «Комп’ютерні науки».

Рівень кваліфікації : Бакалавр.

Спеціальні вимоги до зарахування : Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Презентація для абітурієнтів (завантажити, .ppt)

Знання : Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Комп’ютерна інженерія», засвоюють знання з принципів побудови архітектури процесора, алгоритмів обміну інформацією процесора з зовнішніми пристроями в режимах програмного опитування готовності, переривань і прямого доступу до пам’яті при різних способах організації комутаційної системи комп’ютера; принципів розробки функціональних і принципових схем типових вузлів комп’ютера у заданому елементному базисі, оптимізації схемних та структурних рішень по заданій критеріальній сукупності, основних підходів до розробки архітектури комп’ютерних мереж, засобів забезпечення надійності функціонування комп’ютерних систем та мереж.

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Комп’ютерні науки», засвоюють знання з методології розроблення та застосування інформаційних комп’ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, сучасних методів моделювання і дослідження технічних, економічних, екологічних та соціальних систем, системного та прикладного програмного забезпечення управління базами даних та інформаційними системами, проектування, реалізації, тестування, впровадження, супроводу та експлуатації програмних засобів в комп’ютерних системах та мережах.

Вміння і навички : Студенти набувають знань, вмінь та практичних навичок з конструювання програмного забезпечення, проектування компонентів архітектури, алгоритмів та структури даних для програмних продуктів, моделювання різних аспектів систем, для яких створюється програмне забезпечення, створення і застосування інформаційних комп’ютерних систем з інтегрованою інформацією, технологій інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур, комп’ютерної інформаційної підтримки усіх видів робіт з інтегрованою інформацією, підготовки до експлуатації та забезпечення ефективного функціонування комп’ютерних систем, розробки технологічного процесу виготовлення вузлів та блоків ТО з проведенням простих технічних та техніко-економічних розрахунків.

Компетенції і працевлаштування : Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» є фахівцями для вирішення актуальних завдань в галузях створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів і складних комп’ютерних систем та мереж на базі найсучасніших мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня, супроводу та експлуатації системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж.

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» є фахівцями широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, орієнтованими на вирішення проблем аналізу та синтезу складних систем на основі новітніх інформаційних технологій із застосуванням сучасних досягнень фундаментальних та інженерних наук.

Доступ до подальшого навчання : Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ОКР магістра (121 - «Інженерія програмного забезпечення», 123 - «Комп’ютерна інженерія»).

Форма навчання : денна, заочна.