ІТЕМ-2018

Секція 1. Філологія

Голова – к.філ.н., доц. Чуча П.О.
Співголова – к.філ.н., проф. Кондратьєва Г.М.

1. ПЕРЕКЛАД ДІЄПРИКМЕТНИКА ТА ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
студентка групи Ф-227-м Амєліна С. О.
(Керівник: ст. викл., доц. Давиденко Н. І.)

2. ТЕРМІНИ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ
студентка групи Ф-227/м Бабенко Т.С.
(Керівник: к.філол.н., доц. Бережна М.В.)

3. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ У ФІЛЬМІ КВЄНТІНА ТАРАНТІНО “ВБИТИ БІЛЛА”
студентка групи П-113М Бєлая Д.-Л.С.
(Керівник: к.філ.н., доц. Чуча П.О.)

4. КІНОПЕРЕКЛАД І РОЛЬ ПЕРЕКЛАДАЧА У ТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ
студентка групи Ф-117/м Галунко П.А.
(Керівник: к.філол.н., доц. Бережна М.В.)

5. ГРА СЛІВ ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ПРИЙОМ У ЦИКЛІ ФРЕНКА БАУМА «КРАЇНА ОЗ»
студентка групи Ф-113М Горкальцева О.М.
(Керівник: к.філ.н., доц. Чуча П.О.)

6. ПРАГМАТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПИТАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ
студентка групи Ф-227-м Давиденко Н.І.
(Керівник: к.філол.н., доц. Бережна М.В.)

7. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПОМИЛКИ ПРИ ВІДТВОРЕННІ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТЕКСТУ
студентка групи Ф-117м Заславська Ю.Е.
(Керівник: ст. викл., доц. Давиденко Н.І.)

8. МОВЛЕННЄВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖІВ В ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ
студентка групи Ф-117м Качан О. О.
(Керівник: к.філол.н., доц. Бережна М.В.)

9. ОДОМАШНЕННЯ ТА ОЧУЖЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АУДІО-МЕДІАЛЬНОГО ТЕКСТУ
студентка групи Ф-117м Косьянова І.В.
(Керівник: ст. викладач, доц. Давиденко Н.І.)

10. ПРОБЛЕМА ВІДТВОРЕННЯ ЗНИЖЕНОЇ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В РОМАНІ ЕЛІАСА КАНЕТТІ «ЗАСЛІПЛЕННЯ» (ПЕРЕКЛАД ЛОГВИНЕНКО ОЛЕКСИ)
студентка групи Ф-113м Кравченко (Крігер) П.О.
(Керівник: доц. Аполонова Л.А.)

11. ПЕРЕКЛАД ОКАЗІОНАЛІЗМІВ І ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ ІМЕН У АУДІО-МЕДІАЛЬНОМУ ТЕКСТІ
студентка групи Ф-117/м Марченко Г. І.
(Керівник: к.філол.н., доц. Бережна М.В.)

12. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
студентка групи Ф-227/м Міщук Є.В.
(Керівник: к.філол.н., доц. Бережна М.В.)

13. ПЕРЕДАЧА КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ НА МАТЕРІАЛІ СЕРІАЛУ «КЛІНІКА»
студентка групи Ф113М Молчанова Л.В.
(Керівник: к.ф.н., доц. Чуча П. О.)

14. ОДИНИЦІ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОГО ФІЛЬМУ-СЕРІАЛУ «ШЕРЛОК» НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
студентка групи П-217М Нижник А.В.
(Керівник: д.філ.н., професор Кондратьєва Г. М.)

15. ПЕРЕДАЧА МOДАЛЬНOСТІ РOЗМOВНОГО МOВЛЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ СЕРІАЛУ «МЕНТАЛІСТ»
студентка групи Ф-113М Перевало В.А.
(Керівник: д.філ.н., професор Кондратьєва Г. М.)

16. ІСТОРИЧНА РЕАЛІЯ В РОМАНІ ЛІОНА ФЕЙХТВАНГЕРА «ІУДЕЙСЬКА ВІЙНА» ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРОБЛЕМА
студентка групи П-113М Северин К.Є.
(Керівник: д.філ.н., професор Кондратьєва Г. М.)

17. ОДИНИЦЯ ПЕРЕКЛАДУ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТЕКСТУ НА ОСНОВІ СЕРВАЛУ «ГРА ПРЕСТОЛІВ»
студентка групи Ф-113(м), Саква К.В.
(Керівник: к.ф.н., доц., Чуча П.О.)

18. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АУДІО ТА СУБТИТРОВАНОГО ПЕРЕКЛАДІВ
студентка групи Ф-117/м Салтан А. А.
(Керівник: к.філол.н., доц. Бережна М.В.)

19. ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ МОВЛЕННЯ ОПОВІДАЧА ТА ПЕРСОНАЖІВ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
студент групи Ф-227/м Уманський С.А.
(Керівник: к.філол.н., доц. Бережна М.В.)

20. МОВЛЕННЄВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТІВА ДЖОБСА В ОРИГІНАЛІ І ПЕРЕКЛАДІ
студентка групи Ф-227/м Упіренко О.В.
(Керівник: доц. Давиденко Н.І.)

21. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ
студентка групи Ф-228-м Цехова Т. В.
(Керівник: ст.викл., доц. Давиденко Н. І.)

22. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ МІЖМОВНИХ ОМОНІМІВ В НАУКОВИХ ТЕКСТАХ
студентка групи Ф-113М Чернухіна А.В.
(Керівник: д.філ.н., професор Кондратьєва Г. М.)

23. НАЗВИ АМЕРИКАНСЬКИХ КІНОФІЛЬМІВ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ НA УКРАЇНСЬКУ ТА РОСІЙСЬКУ МОВИ
студентка групи Ф-113М Шапошнік Я. О.
(Керівник: д.філ.н., професор Кондратьєва Г. М.)

Секція 2. Економіка

Голова – д.е.н., проф. Левицький С.І.
Співголова – к.е.н., доц. Шляга О.В.

1. АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
студент групи ЕК-113М Богданов М.Ю.
(Керівник: доцент Солодухін С.В.)

2. АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЗОВНІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ
студент групи ЕК-113М Галушко В.С.
(Керівник: доцент Мержинський Є.К.)

3. СХЕМА ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
студент групи ЕК-113М Лях Б.Д.
(Керівник: доцент Солодухін С.В.)

4. ОПТИМІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ
студент групи ЕК-113М Матвійченко М.С.
(Керівник: професор Левицький С.І.)

5. АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФОНДОВИХ РИНКІВ
студентка групи ЕК-113М Панасейко С.В.
(Керівник: професор Левицький С.І.)

6. ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
студент групи ЕК-113М Пєтков А.Д.
(Керівник: доцент Мержинський Є.К.)

7. ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ: МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ
студентка групи ЕК-113М Пігульська Ю.Д.
(Керівник: доцент Шляга О.В.)

8. АНАЛІЗ РІВНОВАЖНИХ СТРАТЕГІЙ КРЕДИТУВАННЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
студент групи ЕК-113М Притула А.Р.
(Керівник: доцент Шляга О.В.)

9. ФРАНЧАЙЗИНГ: МОДЕЛІ КООПЕРАЦІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ МАЛОГО І ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ
студент групи ЕК-113М Сопін С.В.
(Керівник: доцент Шляга О.В.)

10. ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
студент групи ЕК-217М Кузнєцов О.А.
(Керівник: професор Левицький С.І.)

11. АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ВПЛИВУ ПРИРОДНИХ УМОВ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
студентка групи ЕК-227М Акименко А.О.
(Керівник: доцент Хараджян О.А.)

12. ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ МОДЕЛІ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС
студентка групи ЕК-227М Король-Чухлєбова А.С.
(Керівник: доцент Хараджян О.А.)

Секція 3. Міжнародні економічні відносини

Голова – к.е.н., доц. Михайлик Д.П.
Співголова – к.е.н. Власенко Л.В.

1. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
студентка гр. МЕВ – 113м Андрєєва – Оболонська П. А.
(Керівник: к.е.н., доц. Михайлик Д. П.)

2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
студентка гр. МЕВ – 113м Бурава Г.С.
(Керівник: к.е.н., доц. Михайлик Д. П.)

3. РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНУ
студентка групи МЕ-113М, Кліменко В.А.
(Керівник: к.е.н., доц. Власенко Л.В.)

4. ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНСТРУМЕНТІВ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
студентка групи МЕВ-113 Мохамєд-Осман Т.О.
(Керівник: д.е.н., проф. Павленко І.І.)

5. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З КРАЇНАМИ ЄС У СФЕРІ РЕАГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
cтудент групи МЕВ-227-м Олекса В. М.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Карабаза І.А.)

6. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ
студентка групи МЕВ-227-м Олійник І.С.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Карабаза І.А.)

7. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
студентка групи МЕВ-227-м Тіщенко М.Є.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Карабаза І.А.)

8. ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК
студент групи МЕ-113М, Трунов Д.О.
(Керівник: д.е.н., проф. Мокій А.І.)

Секція 4. Фінанси, банківська справа та страхування

Облік та оподаткування
Голова – д.е.н., проф. Жерліцин Д.М.
Співголова – к.е.н., проф. Оглобліна В.О.

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
студентка групи ФБСС-227-м Абрамова Г.В.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Гузенко О.П.)

2. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ЗМІНИ ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
студентка групи ФБС– 217 м Алещенко А. О.
(Керівник: к.е.н., доц. Гнєушева В.О.)

3. ОГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ СЕГМЕНТІВ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВ
студентка групи ФБСС-227-м Байдецька Я.В.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Гузенко О.П.)

4. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЯК БІЗНЕСУ
студентка групи ФБСС-227-м Баймайстрюк Г. А.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Волошина К.А.)

5. ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ
студентка групи ФБСС-117-м Божок Г.К.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Волошина К.А.)

6. КОМПАРАТИВНА ОЦІНКА ЗАКОРДОННИХ МЕТОДИК АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
студент групи ФБС– 113 м Вієнко М. С.
(Керівник: к.е.н., доц. Оглобліна В.О.)

7. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ В УКРАЇНІ
студентка групи ФБС-113м Горощенко А. С.
(Керівник: к.е.н., доцент Абубекерова А. З.)

8. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ
студентка групи ОО-227-м Д’яченко А. О.
(Керівник: доктор економічних наук, доцент Ізмайлов Я.О.)

9. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
студентка групи ФБСС-227-м Дейнега О. О.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Гузенко О.П.)

10. ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
студент групи ФБСС-117-м Кирпічов В. В.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Волошина К.А.)

11. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
студентка групи ФБСС-227-м Коляда І. В.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Волошина К.А.)

12. ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ
студент групи ФБС 113 м Кочан А.К.
(Керівник: к.е.н., доцент Борисенко Т.М.)

13. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
студент групи ФБС 113 м Кузнєцов Н.К.
(Керівник: к.е.н., доцент Борисенко Т.М.)

14. КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ
студентка групи ФБСС-117-м Логін І. В.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Гузенко О.П.)

15. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ІЇ ОЦІНКИ
студент группы ФБС-113м Лозний А.М.
(Керівник: к.е.н., доцент Борисенко Т.М.)

16. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ОБ’ЄКТИ І ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
студентка групи ФБС– 217 м Нечипорчук Л. В.
(Керівник: к.е.н., проф. Оглобліна В.О.)

17. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
студентка групи ФБС – 217(м) Ніколаєва Д.О.
(Керівник: к.е.н, доц. Гнєушева В.О.)

18. ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
студентка групи ФБС– 227м Осипова Ю.С.
(Керівник: к.е.н., доц. Борисенко Т.М.)

19. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
студент групи ФБС-113м Павлівський Є.Г.
(Керівник: к.е.н., доц. Гнєушева В.О.)

20. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ
студентка групи ФБС– 217 м Перепелиця Т. І.
(Керівник: к.е.н., проф. Оглобліна В.О.)

21. СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
студент групи ФБС-217м Пичковський М.Л.
(Керівник: к.е.н. доц. Гнєушева В.О.)

22. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
студентка групи ФБС-227м Рудакова А.А.
(Керівник: к.е.н. доц. Абубекерова А.З.)

23. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
студент групи ФБС 217м Скорік Г.С.
(Керівник: к.е.н., доцент Борисенко Т.М.)

24. ЛОКАЛІЗАЦІЯ РОЛЕЙ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
студент групи ФБС– 113 м Соколік Д. К.
(Керівник: к.е.н., доц. Оглобліна В.О.)

25. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
студентка групи ОО-227-м Трофіменко А. Ю.
(Керівник: доктор економічних наук, доцент Ізмайлов Я.О.)

26. СТРАТЕГІЧНІ Й ТАКТИЧНІ РІШЕННЯ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ ТА ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА
студентка групи ФБСС-117-м Чачило М. Є.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Волошина К.А.)

27. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
студент групи ФБС 217м Шевчук В.С.
(Керівник: к.е.н., доцент Борисенко Т.М.)

28. ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ЛІКВІДАЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
студентка групи ФБС 113 м Шишиморова Г.В.
(Керівник: к.е.н., доцент Борисенко Т.М.)

29. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ НА РІВНІ БАНКУ
студент гр. ФБС-113-м Яворський М.М.
(Керівник: д.е.н., проф. Жерліцин Д.М.)

Секція 5. Маркетинг, Менеджмент, Туризм

Публічне управління та адміністрування
Голова – к.е.н., доц. Цвілий С.М.
Співголова – к.е.н., доц. Венгерова О.В.

1. РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ-ВИРОБНИКА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
студент групи МО-113м Андрійчук О.В.
(Керівник: к.е.н., доцент Цвілий С.М.)

2. ПОЛІТИКА ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ У СТРАТЕГІЧНОМУ МАРКЕТИНГУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
студентка групи МО-113м Багмут В.О.
(Керівник: к.е.н., доцент Венгерова О.В.)

3. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
студент групи ПУА-227-м Беззубченко В. В.
(Керівник: кандидат технічних наук Магар Н.Г.)

4. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГУ ВІТЧИЗНЯНОГО ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКОГО ЦЕНТРУ
студент групи МО-113м Булат М.Д.
(Керівник: к.мист., доцент Паламарчук С.В.)

5. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
студент групи МО-113м Буравий А.А.
(Керівник: к.е.н., доцент Цвілий С.М.)

6. УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
студентка групи МО-117-м Гаврилюк Д. С.
(Керівник: кандидат юридичних наук, доцент Косяк О.В.)

7. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
студент групи ПУА-227-м Данилюк А. В.
(Керівник: старший викладач Мустафін В.І.)

8. ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
студентка групи МО-217м Дегтярук А.В.
(Керівник: к.мист., доцент Паламарчук С.В.)

9. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
студент групи МО-113м Дордюк В.С.
(Керівник: к.мист., доцент Паламарчук С.В.)

10. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
студентка групи ПУА-227-м Дуванова О. М.
(Керівник: кандидат технічних наук Магар Н.Г.)

11. ЗАСТОСУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
студентка групи ПУА-227-м Єгорова М. Б.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Адаменко М.В.)

12. СЛУЖБОВІ ВІДНОСИНИ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
студентка групи ПУА-227-м Задорожня М.А.
(Керівник: старший викладач Мустафін В.І.)

13. УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ В КОНЦЕПЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
студент групи МО-113м Зайцев М.В.
(Керівник: к.е.н., доцент Цвілий С.М.)

14. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ОРГАНОМ ВЛАДИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ
студент групи ПУА-117-м Зарайський О. О.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Карабаза І.А.)

15. ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
студентка групи ПУА-227-м Імомьорова М. С.
(Керівник: доктор економічних наук, професор Мазурок П.П.)

16. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТОВОЮ ПОЛІТИКОЮ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
студентка групи МО-113м Калінічева А.Р.
(Керівник: к.е.н., доцент Цвілий С.М.)

17. ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
студентка групи ПУА-117-м Кас’ян Т. В.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Волошина К.А.)

18. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
студентка групи МО-217м Кисельова А.І.
(Керівник: к.мист., доцент Паламарчук С.В.)

19. КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ГЛОБАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ
студент групи МК-113м Кіктенко М.В.
(Керівник: к.е.н., доцент Венгерова О.В.)

20. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ
студент групи МО-113м Климченко В.В.
(Керівник: к.е.н., доцент Цвілий С.М.)

21. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
студентка групи МО-227-м Конобас А. С.
(Керівник: кандидат юридичних наук, доцент Косяк О.В.)

22. МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВО-РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ КОМПАНІЇ
студент групи МК-113м Корж Р.Т.
(Керівник: к.е.н., доцент Цвілий С.М.)

23. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
студентка групи ПУА-117-м Корольова М. О.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Волошина К.А.)

24. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
студентка групи МО-113м Мартиновська К.П.
(Керівник: к.е.н., доцент Венгерова О.В.)

25. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ПОЛІТИКОЮ КОМУНІКАЦІЙ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
студент групи МО-113м Матюха С.А.
(Керівник: к.е.н., доцент Цвілий С.М.)

26. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОУПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
студентка групи ПУА-227-м Мізунська І. А.
(Керівник: старший викладач Мустафін В.І.)

27. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА СТРАТЕГІЧНИХ ЗАСАДАХ
студентка групи МО-227-м Міхаревич Н. С.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Волошина К.А.)

28. ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗАСАДАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
студентка групи ПУА-227-м Мосенз Т. В.
(Керівник: старший викладач Мустафін В.І.)

29. РОЗРОБКА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ В СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
студентка групи МО-113м Пелих К.С.
(Керівник: к.мист., доцент Паламарчук С.В.)

30. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
студентка групи ПУА-227-м Письменна Т. Л.
(Керівник: старший викладач Мустафін В.І.)

31. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
студентка групи МО-113м Пінчук В.В.
(Керівник: к.с.н., доцент Швець Л.М.)

32. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
студент групи ПУА-227-м Подкін Ю. І.
(Керівник: старший викладач Мустафін В.І.)

33. ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
студентка групи МО-227-м Поліщук Л. С.
(Керівник: старший викладач Мустафін В.І.)

34. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НАДІЙНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
студентка групи МО-227-м Похил О. М.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Адаменко М.В.)

35. ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
студент групи ПУА-117-м Проскуренко С. А.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Волошина К.А.)

36. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ В УПРАВЛІННІ ЗАКУПІВЕЛЬНО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
студент групи МО-113м Резніченко О.М.
(Керівник: к.е.н., доцент Цвілий С.М.)

37. МОЖЛИВІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
студентка групи МО-117-м Рибакова М. О.
(Керівник: кандидат юридичних наук, доцент Косяк О.В.)

38. ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
студент групи МО-113м Свиридов С.А.
(Керівник: к.с.н., доцент Швець Л.М.)

39. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
студент групи ПУА-117-м Сердюк С. В.
(Керівник: доктор економічних наук, професор Мазурок П.П.)

40. СПЕЦИФІЧНІ РИСИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
студент групи МО-227-м Сидоров Д. Г.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Адаменко М.В.)

41. ФОРМУВАННЯ БРЕНД-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
студент групи МО-217м Сомов С.А.
(Керівник: к.е.н., доцент Венгерова О.В.)

42. ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ
студентка групи МО-113м Тананаєва Т.С.
(Керівник: к.с.н., доцент Швець Л.М.)

43. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
студентка групи МО-227-м Телебей Л. О.
(Керівник: кандидат технічних наук Магар Н.Г.)

44. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
студент групи ПУА-227-м Теліга М. Ю.
(Керівник: кандидат юридичних наук, доцент Косяк О.В.)

45. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
студент групи МО-113м Токарєв І.Ю.
(Керівник: к.с.н., доцент Швець Л.М.)

46. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
студентка групи МО-227-м Чалих С. А.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Волошина К.А.)

47. КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
студент групи МО-113м Чижевський М.М.
(Керівник: к.е.н., доцент Венгерова О.В.)

48. ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
студент групи МО-113м Школьніков Л.М.
(Керівник: к.с.н., доцент Швець Л.М.)

49. РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
студентка групи ПУА-117-м Шостак В. О.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Волошина К.А.)

50. АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТАМ ІНТЕРЕСІВ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
студент групи ПУА-227-м Юрченко В. С.
(Керівник: доктор економічних наук, професор Мазурок П.П.)

Секція 6. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Голова – к.е.н., доц. Панкова М.О.
Співголова – к.е.н., доц. Кузнєцов О.О.

1. ІНФОРМАЦІЙНА КОМПОНЕНТА ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
студент групи ПТБ-217м Волковинський В.С.
(Керівник: к.е.н., доцент Бублей Г.А.)

2. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
студент групи ПТБ-113м Горбаков О.С.
(Керівник: к.е.н., доц.. Кузнецов О.О.)

3. ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
студент групи ПТБ-113м Дмитренко О.О.
(Керівник: к.е.н., доц.. Панкова М.О.)

4. АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ
студентка группи ПТБ-113м Коміссарова М. В.
(Керівник: к.е.н., доц. Кузнєцов О.О.)

5. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
студент групи ПТБ-113м Кравец В.М.
(Керівник: к.е.н., доц.. Панкова М.О.)

6. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
студент групи ПТБ-113м Міщенко А. Д.
(Керівник: к.е.н., доц.. Панкова М.О.)

7. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «ЕФЕКТИВНІСТЬ»
студент групи ПТБ-113м Нікотінєв П.С.
(Керівник: к.е.н., доц. Кузнецов О. О.)

8. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
студентка групи ПТБ-217м Осіпова А.В.
(Керівник: к.е.н., доц. Кузнецов О. О.)

9. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
студентка групи ПТБД-117-м Петренко В. В.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Гузенко О.П.)

10. ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
студент групи ПТБ-113м Петренко О.В.
(Керівник: к.е.н., доцент Бублей Г.А.)

11. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
студент групи ПТБД-227-м Подкін О. І.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Адаменко М.В.)

12. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВАІ
студент групи ПТБ-113м Попович В. Ю.
(Керівник: к.е.н., доц.. Панкова М.О.)

13. ОКРЕСЛЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
студент групи ПТБД-117-м Прокопенко Н. О.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Гузенко О.П.)

14. БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ
студент групи ПТБ-217м Прудніков К.Г.
(Керівник: к.е.н., доцент Бублей Г.А.)

15. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ БІДНОСТІ ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
студент групи ПТБ-118м Роздобудько В.В.
(Керівник: к.е.н., доц. Кузнецов О.О.)

16. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ
студент групи ПТБ217м Сердюк Д. Р.
(Керівник: к.е.н., доц.. Панкова М.О.)

17. ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
студентка группы ПТБ-114м Сорокина В.В.
(Руководитель: к.э.н., доц. Кузнецов О.А.)

18. ОКРЕМІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
студент групи ПТБД-117-м Стрельцов Д. О.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Гузенко О.П.)

19. ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
студентка групи ПТБ-118м Ткаліч Т.П.
(Керівник: к.е.н., доц. Кузнецов О.О.)

20. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ
студентка групи ПТБ-113м Хорошайлова Г.В.
(Керівник: к.е.н., доц. Кузнецов О.О.)

21. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
студент групи ПТБ-113м Чорненко Л.О.
(Керівник: к.е.н., доцент Бублей Г.А.)

22. СПЕЦИФІКА ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРЕОКТІВ
студентка групи ПТБД-227-м Чхартіщвілі Е. В.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Адаменко М.В.)

23. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ
студент групи ПТБ-217м Шмигля Т. О.
(Керівник: к.е.н., доц.. Панкова М.О.)

24. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ З ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
студент групи ПТБ-113м Шостікова К.С.
(Керівник: к.е.н., доцент Бублей Г.А.)

25. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
студент групи ПТБ-113м Щульга В.О.
(Керівник: к.е.н., доц.. Панкова М.О.)

26. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ СЕГМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
студент групи ПТБД-227-м Ясногор О.В.
(Керівник: кандидат економічних наук, доцент Гузенко О.П.)

Секція 7. Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інженерія програмного забезпечення
Голова – д.ф.-м.н., проф. Таланін I.Є.
Співголова – доц. Жданова В.В.

1. РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗЧЕПЛЕННЯ КОЛЕСА З НЕСУЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ
студент групи ІПЗ-227м Архипенко О.А.
(Керівник: к.т.н. Хараджян О.А.)

2. РОЗРОБКА 3D КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ ТИПУ «АРКАДА»
студент групи ІПЗ-217м, Глушко І.О.
(Керівник: професор, Борю С.Ю.)

3. РОЗРОБКА ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОЇ БАЗИ ДАНИХ З ОБЛІКУ ПРАВОПОРУШЕНЬ
студентка групи ІПЗ-217, Голгожинський С.С.
(Керівник: проф. Таланін В.І.)

4. CRM-СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
студентка группы ИПЗ-113м Гусакова К. А.
(Руководитель: д.ф.- м. н., проф. Таланин И. Е.)

5. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ БЛЮДА ЗА ЕГО НАЗВАНИЕМ С ПОМОЩЬЮ GOOGLE VISION
студент группы ИПЗ-113м Дьяченко Д.В.
(Руководитель: проф. к.ф.-м. н. Таланин В.И.)

6. РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕВІРКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
студент групи ІПЗ-217, Кір`яков А.Є.
(Керівник: доц.,к.т.н., Борю С.Ю.)

7. РОЗРОБКА УТИЛІТИ ДО ВИБІРКОВОГО БЛОКУВАННЯ ANDROID-ДОДАТКІВ
студентка групи ІПЗ-217, Колотовкіна Ю.Є.
(Керівник: проф. Таланін В.І.)

8. РАЗРАБОТКА ИГРОВОЙ МЕХАНИКИ В ВИДЕОИГРЕ
студент группы ИПЗ-113м Кондратьев В.В.
(Руководитель: проф. к.ф.-м. н. Таланин В.И.)

9. РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ ДЛЯ БІБЛІОТЕКИ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ «SINGLE PAGE APPLICATION»
студент групи ІПЗ-113М Мацько О.С.
(Керівник: Таланін І. Є.)

10. РОЗРОБКА СИСТЕМИ АНАЛІЗУ БАЗОВИХ ПЛАТФОРМ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР
студент групи ІПЗ-227м Пастухов С.В.
(Керівник: к.т.н. Хараджян О.А.)

11. РОЗРОБКА ДОДАТКУ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ ARCORE
студент групи ІПЗ-113М Товкач І.С.
(Керівник: Таланін І. Є.)

12. CRM-СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОЮ ШКОЛОЮ
студентка групи ІПЗ-217, Черненко Д.Д.
(Керівник: проф. Таланін В.І.)

13. ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА CRM-СИСТЕМИ ПРИВАТНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ «ШМАЛЬКО І КО»
студент групи ІПЗ-217, Шмалько Є.А.
(Керівник: проф. Таланін В.І.)

Секція 8. Комп’ютерна інженерія

Голова – д.т.н., проф. Переверзєв А.В.
Співголова – проф. Сабанов С.О.

1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЛІТАЛЬНИМ АППАРАТОМ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
студент гр. КІ-113М Антикуз В. О.
(Керівник: д.т.н., професор Переверзєв А. В.)

2. ПОЛІПШЕННЯ АЛГОРИТМУ ОБРОБКИ ДАНИХ АВТОТЕСТЕРА З ІНТЕРФЕЙСОМ OBD II
студент групи КІ-113М Базікян В.Г.
(Керівник: доцент Сердюк С.М.)

3. ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ АЛГОРИТМІВ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТІВ
студент групи КІ-217м Григоренко Д.С.
(Керівник: професор Сабанов С.О.)

4. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СЕРВИСОВ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN
студент группы КИ-113М Зорик Д.А.
(Руководитель: профессор Сабанов С.А.)

5. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ ВИРІШЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ
студент гр. КІ-113М Іваченков М.В.
(Керівник: професор Сабанов С.О.)

6. ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СУБД ДЛЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ТА ДОКУМЕНТООБІГУ
студент групи ІПЗ– 118(м) Капiнус Р.С.
(Керівник: ст. викладач Жеребцов О. А.)

7. ОПТИМІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ МОДУЛЯ ЗЧИТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК»
студент групи КІ-113М Коваль С.О.
(Керівник: доцент Сердюк С.М.)

8. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ
студент гр. КІ-217М Кучер В.О.
(Керівник: д.т.н., професор Переверзєв А. В.)

9. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАЧА IМПУЛЬСIВ ЕЛЕКТРОКАРДIАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОДIВ НА БАЗI МIКРОКОНТРОЛЕРIВ
студент групи КІ-113М Кучеренко Е.А.
(Керівник: професор Переверзєв А.В.)

10. ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА МОВ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ТА ДОКУМЕНТООБІГУ
студент групи ІПЗ– 118(м) Литвинов В. О.
(Керівник: ст. викладач Жеребцов О. А.)

11. СТВОРЕННЯ IНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНТЕКСТНО-ЗАЛЕЖНИХ СИСТЕМ ПIДТРИМКИ ДIАЛОГУ З КОРИСТУВАЧЕМ
студентка гр. КІ-113М Мазнєва К.К.
(Керівник: професор Сабанов С.О.)

12. ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ТА ДОКУМЕНТООБІГУ ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ»
студент групи КІ–118 м Макаренко Є. О.
(Керівник: ст. викладач Жеребцов О. А.)

13. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КРОСПЛАТФОРМЕНИХ ІГРОВИХ ДВИЖКІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНИХ ІГОР
студент гр. КІ-113М Манін О.М.
(Керівник: професор Сабанов С.О.)

14. РОЗРОБКА КРОСПЛАТФОРМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
студент групи ІПЗ-117к Перекупенко С.О.
(Керівник: ст. викладач Жеребцов О. А.)

15. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ WEBSOCKET И NODEJS В МУЛЬТИКОРИСТУВАЦЬКИХ ДОДАТКАХ
студент групи КІ-113М Пилип С.Д.
(Керівник: проф. Сабанов С.О.)

16. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ»
студент групи КІ–118 м Сапунов М. В.
(Керівник: ст. викладач Жеребцов О. А.)

17. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
студентка гр. КІ-217М Солодка Н. В.
(Керівник: д.т.н., професор Переверзєв А. В.)

18. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ОТРИМУВАЧІВ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ ПІД ОПЕРАЦІЙНУ СИСТЕМУ ANDROID
студент гр. КІ-217М Солодкий О. В.
(Керівник: д.т.н., професор Переверзєв А. В.)

19. АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ЛАБОРАТОРНОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ
студент групи КІ-113М Чигрин В.О.
(Керівник: доцент Сердюк С.М.)

20. ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФРЕЙМВОРКІВ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ВЕБ-ДОДАТКІВ
студентка гр. КІ-113М Швидка О.Ю.
(Керівник: професор Сабанов С.О.)