Історія інституту

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій є недержавним вищим навчальним закладом ІV рівня акредитації. Юридичними підставами для здійснення освітньої діяльності інституту є ліцензія Приватного вищого навчального закладу “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій” серія АЕ № 270577 від 02.03.2013 року, сертифікат про акредитацію ВНЗ серія РІ-ІV № 0875630 від 06.07.2012 року.

Інститут визнано акредитованим за статусом ВНЗ ІV рівня.

Історія становлення ЗІЕІТ

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій було засновано у березні 1994 р. (свідоцтво про реєстрацію № 357Р, видане відділом реєстрації та єдиного реєстру Ленінської районної адміністрації Запорізької міської ради 22.03.1994р.), ліцензовано на право здійснення освітньої діяльності у відповідності до рішень Міжгалузевої акредитаційної комісії (протокол № 12 від 30.06.1994 р., наказ Міністерства освіти України № 229 від 13.07.94 року).

За роки існування інституту істотно змінилась його структура. На початку діяльності у 1994 році інститут готував фахівців з 3 спеціальностей на фінансово-економічному факультеті. У 1995 році було відкрито факультет комп’ютерної інженерії. У 1996 році було створено факультети менеджменту та перекладу. У 1996 році відкрито факультет довузівської підготовки. З метою реалізації принципу послідовності всіх рівнів освіти ЗІЕІТ у 1995 році було створено загальноосвітній навчальний заклад – Ліцей економіки та інформаційних технологій, який здійснює підготовку школярів за ІІІ ступенем середньої освіти. Продовженням цього процесу стало створення у 1998 році структурного підрозділу «Коледж економіки та інформаційних технологій», який здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Для надання можливості навчання у ЗІЕІТ абітурієнтам інших міст Запорізької області та сусідніх регіонів у 1997 році було створено відокремлені підрозділи: Мелітопольський відокремлений підрозділи (м. Мелітополь, Запорізька область) та Криворізький відокремлений підрозділ (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область). Також ЗІЕІТ у 2007 році став засновником Керченського коледжу економіки та інформаційних технологій.

Ліцензовано підготовку іноземних громадян за всіма акредитованими напрямами та спеціальностями, а також підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України.

Навчальний процес забезпечують 14 кафедр. Професорсько-викладацький склад інституту налічує 208 викладачів з них: 16,8% – доктори наук, професори, 57,2% – кандидати наук, доценти.

Становлення наукової школи ЗІЕІТ

Наукова діяльність є невід’ємною складовою діяльності інституту, яка забезпечує зростання його іміджу та сприяє підвищенню рейтингу ЗІЕІТ серед вищих навчальних закладів України. В інституті сформувалися власні наукові школи з питань економіки, управління, комп’ютерних технологій, викладання іноземних мов.

За роки існування в ЗІЕІТ суттєво розширилися напрями наукових досліджень. Тільки за останні п’ять років науковцями інституту виконано держбюджетних науково-дослідних робіт на суму більше ніж 6 млн. грн. Дослідження виконувалися на замовлення Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України. З метою здійснення фундаментальних і прикладних досліджень у 2007 р. ЗІЕІТ заснував Центр прикладних досліджень і розробок «Відкрита економіка», який у вересні 2011 року перетворений в Лабораторію досліджень проблем міжнародної безпеки та безпеки бізнесу. Результати досліджень Лабораторії знайшли відображення у рекомендаціях та публікаціях Міжнародного науково-практичного семінару в 2008, 2011 та 2012 роках.

Науково-дослідна робота студентів у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій є однією з найважливіших форм навчально-виховного процесу. Наукова лабораторія, гуртки, студентські наукові конференції, олімпіади, конкурси, круглі столи – спрямовані на залучення студентів до активної наукової діяльності. Результати спільних прикладних досліджень професорсько-викладацького складу та студентів відображаються у роботі академічного технологічного бізнес-інкубатора створеного в інституті у 2011 році.

Чисельність фахових публікацій за останні п’ять років складає понад 455 статей, 26 монографій і навчальних посібників. За останні три роки захищено 3 докторських та 14 кандидатських дисертацій. Підготовлено до захисту в найближчий час 3 докторських та 10 кандидатських дисертацій.

Результати наукової діяльності кафедр публікуються в українських та зарубіжних економічних фахових та індексованих виданнях та у загальноінститутському збірнику наукових праць «Проблеми підвищення ефективності функціонування підприємств різних форм власності», у наукових збірниках праць «Структурна перебудова економіки регіонів України», «Моделювання бюджетної політики в процесі структурної перебудови економіки», «Програмування структурно-інституціональних зрушень на інноваційних засадах», в виданнях опублікованих спільно з ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього» Національної академії наук України та в виданнях, які внесені до міжнародних наукометричних баз данних «Barometr Regionainy», «Регіональна економіка».

Інститут активно співпрацює з провідними науковими установами та ВНЗ України, країн Європи, серед яких: Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України; Академія фінансового управління при Міністерстві фінансів України; Регіональні філіали Національного інституту стратегічних досліджень (м. Львів); Волинська торговельно-промислова палата; Запорізька торгівельно-промислова палата; університет Лідсу (Велика Британія); університет Бредфорду (Велика Британія); Вища школа економіки Аlmamer (Польща); Університет економіки та інформатики Вістула (Польща); Технологічний бізнес-інкубактор в м. Стальова Воля (Польща), Академія Леона Козмінські (Польща), Академія просвітництва (Грузія).

Завдяки тому, що інститут приймає активну участь в реалізації на Україні проектів Peace Cоrps of the United States i Civil Education Project, в інституті, починаючи з 1994 року, працюють викладачі з США.

На базі інституту регулярно проводяться регіональні та міжнародні науково-практичні конференції з проблем економіки, фінансів, впровадження інформаційних систем у різні галузі життя суспільства, зокрема: V Міжнародний науково-практичний семінар «Структурно-інституціональна трансформація та безпека економіки регіонів в процесі модернізації держави», 27-28 травня 2012 р. IV Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми соціально-економічного розвитку регіону в умовах глобалізації», 21-22 травня 2011 р. III Міжнародний науково-практичний семінар “Стратегії протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам економічній безпеці: регіональний вимір”, 28-29 травня 2010 р. На цих та інших наукових семінарах та конференціях викладачі та студенти інституту мають можливість знайомитись з сучасними напрямками розвитку економічної науки та практики, завдяки участі в них провідних українських спеціалістів: академіків НАН України В.М. Гейця, Е.М. Лібанової, О.І Амоші, президента Академії фінансового управління д.е.н., професора Т.І. Єфименко та ін.

Інститут також регулярно запрошує для проведення лекцій провідних західних фахівців у галузі економіки та комп’ютерних технологій.

Система підвищення професійної і педагогічної майстерності викладачів

В Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій налагоджена система підвищення професійної і педагогічної майстерності викладачів, яка забезпечує зростання педагогічної кваліфікації на рівні сучасних вимог. Підготовка викладачів вищої кваліфікації виконується шляхом направлення в аспірантуру та докторантуру, а також прикріплення здобувачів до провідних вчених.

Завдяки програмам міжнародного співробітництва викладачі інституту мають змогу пройти підвищення кваліфікації у Бредфордському університеті (Велика Британія), Вищий Економічній Школі ALMAMER, в університеті міста Вістула (Польша). 21 квітня 2008 року ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» отримав міжнародну акредитацію International Education Society за всіма напрямами та освітньо-кваліфікаційними рівнями. За останні 5 років усі викладачі інституту підвищили свою кваліфікацію. Частина професорсько-викладацького складу стажувалася за кордоном у провідних університетах.