Освіта

Мова освіти

В інституті освітній процес здійснюється державною мовою.

Вища освіта

В інституті здійснюється підготовка фахівців на таких рівнях вищої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень

Бакалаврський рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. На цьому рівні здобувається ступінь бакалавра. Це ступінь вищої освіти, що присуджується у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180–240 кредитов ECTS, нормативний термін навчання складає 3–4 роки.

Здобувати ступінь бакалавра має право особа, яка має у наявності  повноу загальноу середню освіту чи ступінь молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівнь молодшого спеціаліста).

Здобуття ступеню бакалавра на основі ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) здійснюється за програмою підготовки зі скороченим терміном навчання (2–3 роки), обсяг освітньо-професійної програми становить 120–180 кредитов ECTS.

Другий (магістерський) рівень

Магістерський рівень вищої освіти передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. На цьому рівні здобувається ступінь магістра. Цеступінь вишої освіти, що присуджується у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої-професійної програми. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитов ECTS, нормативний термін навчання складає 1.5 роки.

Здобувати ступінь магістра має право особа, яка має у наявності ступень бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівнь спеціаліста.

Третій (освітньо-науковий) рівень

Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. На цьому рівні здобувається ступінь доктора філософії. Це освітній і водночас науковий ступінь, що присуджується в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Нормативний термін навчання доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 60 кредитов ECTS.

Здобувати ступінь доктора філософії має право особа, яка має у наявності  освітній ступінь магістра (до ступеня магістра прирівнюється освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Науковий рівень

Науковий рівень вищої освіти передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях. На цьому рівні здобувається ступінь доктора наук.  Це науковий ступінь, що присуджується спеціалізованою вченою радою за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей.

Здобувати ступінь доктора наукмає право особа, яка має у наявності  освітній ступінь доктора філософії (до ступеня доктора філософії прирівнюється ступінь кандидата наук).

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, що навчаються у ЗІЕІТ

Ліцензований обсяг: дивитись у ЄДБО

Фактична кількість осіб, що навчаються: дивитись у ЄДБО

Форми навчання

В інституті навчання організується за такими формами:

Очна форма навчання

Очна (денна) форма навчання є основною формою здобуття вищої освіти та побудована на принципі постійного особистого спілкування здобувачів віщої освіти і викладачів.

Заочна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання є формою здобуття вищої освіти з одночасним поєднанням іншої активної діяльності та побудована на самостійній роботі здобувачів вищої освіти з періодичним  особистим спілкуванням з викладачами.

Дистанційне навчання – це варіант реалізації заочної форми навчання, який ґрунтується на використанні специфічних освітніх технологій із сучасними методиками навчання, технічними засобами зв’язку та передачі інформації. Нормативна база, яка при цьому використовується, – це нормативна база заочної форми навчання.