Освіта

Концепція освітньої діяльності

Місія Інституту полягає у забезпеченні єдності інтелектуальної, соціальної та освітньої функцій. Вона реалізується через формування інтелектуальних здібностей та розуміння фундаментальних цінностей цивілізацій і людства шляхом побудови освітніх програм, що мають включати освітню і соціальну складові.

Більш детально за посиланням.

Мова освіти

В інституті освітній процес здійснюється державною мовою.

Вища освіта

В інституті здійснюється підготовка фахівців на таких рівнях вищої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень

Бакалаврський рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. На цьому рівні здобувається ступінь бакалавра. Це ступінь вищої освіти, що присуджується у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180–240 кредитов ECTS, нормативний термін навчання складає 3–4 роки.

Здобувати ступінь бакалавра має право особа, яка має у наявності  повноу загальноу середню освіту чи ступінь молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівнь молодшого спеціаліста).

Здобуття ступеню бакалавра на основі ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) здійснюється за програмою підготовки зі скороченим терміном навчання (2–3 роки), обсяг освітньо-професійної програми становить 120–180 кредитов ECTS.

Другий (магістерський) рівень

Магістерський рівень вищої освіти передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. На цьому рівні здобувається ступінь магістра. Цеступінь вишої освіти, що присуджується у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої-професійної програми. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитов ECTS, нормативний термін навчання складає 1.5 роки.

Здобувати ступінь магістра має право особа, яка має у наявності ступень бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівнь спеціаліста.

Третій (освітньо-науковий) рівень

Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. На цьому рівні здобувається ступінь доктора філософії. Це освітній і водночас науковий ступінь, що присуджується в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Нормативний термін навчання доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 60 кредитов ECTS.

Здобувати ступінь доктора філософії має право особа, яка має у наявності  освітній ступінь магістра (до ступеня магістра прирівнюється освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Науковий рівень

Науковий рівень вищої освіти передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях. На цьому рівні здобувається ступінь доктора наук.  Це науковий ступінь, що присуджується спеціалізованою вченою радою за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей.

Здобувати ступінь доктора наукмає право особа, яка має у наявності  освітній ступінь доктора філософії (до ступеня доктора філософії прирівнюється ступінь кандидата наук).

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, що навчаються у ЗІЕІТ

Ліцензований обсяг: дивитись у ЄДБО

Фактична кількість осіб, що навчаються: дивитись у ЄДБО

Форми навчання

В інституті навчання організується за такими формами:

Очна форма навчання

Очна (денна) форма навчання є основною формою здобуття вищої освіти та побудована на принципі постійного особистого спілкування здобувачів віщої освіти і викладачів.

Заочна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання є формою здобуття вищої освіти з одночасним поєднанням іншої активної діяльності та побудована на самостійній роботі здобувачів вищої освіти з періодичним  особистим спілкуванням з викладачами.

Дистанційне навчання – це варіант реалізації заочної форми навчання, який ґрунтується на використанні специфічних освітніх технологій із сучасними методиками навчання, технічними засобами зв’язку та передачі інформації. Нормативна база, яка при цьому використовується, – це нормативна база заочної форми навчання.

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (завантажити, .pdf)

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників (завантажити, .pdf)

Положення про відділ ліцензування та акредитації (завантажити, .pdf)

Моніторинг якості освіти (анкета про освітні програми, анкета про якість викладання, анкета про якість середовища)

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про Вчену раду Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про Науково-методичну раду Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про організацію освітнього процесу, зі змінами, станом на 2023 р. (завантажити, .pdf)

Положення про факультет Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про кафедру Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити .pdf)

Положення про відділ роботи з іноземцями та особами без громадянства Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про психологічну службу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити .pdf)

Положення про порядок конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (завантажити, .pdf)

Положення про дистанційне навчання студентів у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про перевірку самостійних робіт студентів на оригінальність (на відсутність плагіату) (завантажити .pdf)

Положення про повторне вивчення окремих дисциплін студентами ЗІЕІТ (завантажити, .pdf)

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (2019, завантажити .pdf) (2021, завантажити, .pdf)

Порядок організації інклюзивного навчання в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити .pdf)

Робоча програма навчальної дисципліни. Основні вимоги (завантажити, .pdf)

Методичні рекомендації щодо розробки силабусу навчальної дисципліни у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Правила проведення контрольних заходів (завантажити, .pdf)

Положення про порядок визнання в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій результатів попереднього навчання (завантажити, .pdf)

Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, додатки: анкета1, анкета2, анкета3, анкета4, анкета5)

Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про про виконання та захист кваліфікаційних (бакалаврських, магістерських) робіт. Вимоги до оформлення (завантажити, .pdf)

Положення про  академічну доброчесність у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про порядок надання академічної відпустки та повторного навчання, переведення, поновлення та відрахування студентів у ПАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (завантажити, .pdf)

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (завантажити, .pdf)

Положення про організацію самостійної роботи студентів (завантажити, .pdf)

Положення про ведення журналу навчальних занять (завантажити, .pdf)

Положення про організацію практики студентів Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про кураторів академічних груп у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про бібліотеку Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення Про надання індивідуального графіку навчання студентам ЗІЕІТ. Основні положення (завантажити, .pdf)

Положення щодо організації навчального процесу в ЗІЕІТ за кредитно-модульною системою (завантажити, .pdf)

Положення про стейкхолдерів освітніх програм в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про координаційну раду викладачів і студентів ЗІЕІТ (завантажити, .pdf)

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про студентського омбудсмена (уповноваженого з прав студентів)  (завантажити, .pdf)