Публічна інформація

Ліцензія Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України (завантажити, .pdf)

Відомості на право здійснення освітньої діяльності (завантажити, .pdf)

Сертифікати:

У 2012 році інститут було акредитовано за IV рівнем державної акредитації

По закінченню навчання видається диплом затвердженого зразка.

Зразки документів про освіту:

ЗІЕІТ пройшов міжнародну сертифікацію «International Education Society, London».

Випускники ЗІЕІТ крім диплома про вищу освіту мають змогу отримати також міжнародний сертифікат IES (завантажити, .jpg)

Статут ЗІЕІТ (завантажити, .pdf)

Звіт ректора за 2018-2019 рр. (завантажити, .pdf)

Концепція освітньої діяльності

Місія Інституту полягає у забезпеченні єдності інтелектуальної, соціальної та освітньої функцій. Вона реалізується через формування інтелектуальних здібностей та розуміння фундаментальних цінностей цивілізацій і людства шляхом побудови освітніх програм, що мають включати освітню і соціальну складові.

Більш детально за посиланням.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Введено в дію з «01» 09. 2017 року, затверджено Вченою радою ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» (протокол № 1 від 30.08.2017 р., завантажити, .pdf)

Матеріально-технічне забезпечення інституту

Матеріальна база (текст, завантажити, .pdf), (відео, завантажити, .mp4) 

Інформація про загальну площу приміщень (завантажити, .pdf)

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями (завантажити, .pdf)

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій (завантажити, .pdf)

Умови доступності для навчання осіб з особливими потребами

План виконання вимог щодо доступності до навчальних приміщень ЗІЕІТ осіб з інвалідністю та інших маломобільних  груп населення (завантажити, .pdf)

Умови доступності до ЗВО для осіб з особливими потребами (фото1, завантажити, фото2, завантажити, фото3, завантажити, .pdf)

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (завантажити, .pdf)

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників (завантажити, .pdf)

Положення про відділ ліцензування та акредитації (завантажити, .pdf)

Висновки експертних комісій:

 • Висновки експертної комісії (29.05-31.05 2019р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 Маркетинг для осіб освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (27.05-29.05 2019р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 Товарознавство, торгівля та біржова діяльність для осіб освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (27.05-29.05 2019р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування для осіб освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (16.10-18.10 2018р.) про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Управління інноваційною діяльністю» зі спеціальності 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (16.01-18.01 2019р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Міжнародні економічні відносини зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (16.01-18.01 2019р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (12.12-14.12 2018р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (21.03-23.03 2018р.) про підсумки чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (19.03-21.03 2018р.) про підсумки чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (12.12-14.12 2017р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Комп’ютерна інженерія зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (8.11-10.11 2017р.) про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи за напрямом 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» (завантажити, .pdf)

Ліцензування:

 • Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • Ліцензування за третім освітньо-науковим рівнем спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
 • Ліцензування за третім освітньо-науковим рівнем спеціальності 073 «Менеджмент»
 • Ліцензування за третім освітньо-науковим рівнем спеціальності 051 «Економіка»
 • Ліцензування за першим (бакалаврським) освітнім рівнем спеціальності 081 «Право»
 • Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія»
 • Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг»

Міжнародні рейтинги та каталоги закладів вищої освіти

 

Місцеві рейтинги закладів вищої освіти