Наукові конференції

Науково-практична конференція студентів ЗІЕІТ

1. Науково-практична конференція студентів (далі – “Конференція”) проводиться згідно зі Статутом Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій як дієва форма активізації науково-дослідницької роботи студентів, отримання ними дослідницьких навичок, засвоєння сучасних методів досліджень процесів і явищ реальної економіки, науки і техніки для забезпечення якості професійної підготовки, відповідної до ринку праці.

2. Конференція є завершальним етапом узгоджених з навчальним процесом і темами магістерських робіт студентських наукових досліджень, який проводиться з метою: покращення якості підготовки спеціалістів та магістрів; виявлення і розвитку творчих здібностей; стимулювання зацікавленості студентів в науковому пошуку; формування здатності до застосування сучасних наукових методів, доведення і захисту наукових гіпотез та вирішення практичних завдань.

3. Головні завдання конференції передбачають:
моніторинг наукової підготовки магістрів та стимулювання до застосування сучасних методів наукового дослідження при виконанні магістерських робіт;
використання науково-дослідницького потенціалу, активізацію наукової співпраці викладачів і студентів;
формування і розвиток наукових шкіл, поширення наукових досягнень та зміцнення взаємозв’язку між науковою роботою і навчальним процесом;
забезпечення об’єктивної оцінки діяльності кафедр з посилення наукового і прикладного складників навчального процесу.
4. В Конференції беруть участь студенти всіх форм навчання та спеціальностей інституту і його відокремлених підрозділів. Для магістрів інституту участь у роботі Конференції є обов’язковою.

5. Конференція проводиться щорічно відповідно до затвердженого графіка, узгодженого з графіком навчального процесу в інституті.

6. Організація проведення Конференції:
6.1. Відповідальним за організацію і проведення Конференції є проректор з наукової роботи.

6.2. Проректор з наукової роботи на початку другого семестру готує і подає на затвердження ректора проект наказу про проведення Конференції з визначенням складу організаційного комітету, робочої групи, переліку та керівників секцій, графіка проведення.

6.3. Організаційний комітет здійснює підготовку і проведення Конференції.

6.4. Керівники магістерських і наукових робіт забезпечують незалежне рецензування та подання тез і наукових доповідей до робочої групи організаційного комітету у електронному вигляді за місяць до дати проведення Конференції.

6.5. Керівники секцій на основі заявок, отриманих від керівників магістерських і наукових робіт формують програми засідань секцій, які подають у електронному вигляді голові організаційного комітету за два місяці до дати проведення Конференції.

6.6. Голова організаційного комітету забезпечує видання програми Конференції, узгодження графіка заходів з розкладом навчального процесу, визначення часу і місця проведення засідань секцій.

6.7. Керівники секцій організують проведення засідань секцій (повідомляють учасників про час і місце проведення, замовляють обладнання для презентації доповідей, координують порядок виступів, враховують зауваження і позитивні оцінки наукових робіт) і протягом п’яти днів після проведення засідань секцій подають звіт згідно Додатку № 1 голові організаційного комітету для розгляду Вченою радою і підготовки проекту наказу ректора про результати проведення Конференції.

6.8. Організаційний комітет протягом тижня після завершення заходів, визначених графіком, подає ректору звіт і проект наказу про результати проведення Конференції.

6.9. Протягом місяця після проведення конференцій автори спільно з керівниками доопрацьовують тексти та тези доповідей і подають їх робочій групі для розміщення на інтернет-сторінці та в електронній бібліотеці інституту.
7. Вимоги до змісту, оформлення і порядку подання доповідей:
7.1. Теми доповідей магістрантів мають базуватися виключно на темі магістерської роботи.

7.2. Відповідальність за актуальність теми та якість доповідей і дотримання графіка проведення Конференції покладається на керівника магістерської роботи і наукової доповіді. Оформлені відповідно до вимог тези і тексти доопрацьованих доповідей в електронному вигляді автор передає керівникові секційного засідання.

7.3. Тези і тексти доповідей оформляються відповідно до розроблених робочою групою макетів і вимог, розміщених на інтернет-сторінці інституту.
8. Підведення підсумків Конференції:
8.1. Оцінювання та висування наукових робіт на призові місця здійснюється організаційним комітетом у відповідності з критеріями, наведеними в Додатку № 2.

8.2. Наукові роботи, які зайняли призові місця і мають елементи наукової новизни та практичної значущості, рекомендуються організаційним комітетом до публікації у повному обсязі.

8.3. Студенти, наукові роботи яких зайняли перші місця (за напрямами), нагороджуються почесною відзнакою Вченої ради інституту «За краще наукове дослідження», що відзначилися при публікації тексту доповіді.

8.4. Присудження почесних відзнак здійснюється Вченою радою інституту. Вчена рада інституту за результатом розгляду подання оргкомітету приймає (чи не приймає) рішення про присудження тієї чи іншої відзнаки у поточному навчальному році.

8.5. Студенти заочної та вечірньої форм навчання, учні коледжів незалежно від зайнятих місць нагороджуються заохочувальною відзнакою Вченої ради інституту «Перший крок до науки».

8.6. Магістранти, які не приймали участь у Конференції у якості доповідача і не подали тези та тексти доповідей, не допускаються до передзахисту магістерських робіт.

8.7. Керівники наукових робіт здійснюють контроль за врахуванням зауважень до доповідей при проведенні передзахисту магістерських робіт.
Додатки розміщені у файлі Положення про науково-практичну конференцію студентів ЗІЕІТ (2014р.) (завантажити, .doc)

Матеріали науково-практичних конференцій студентів

3-5 грудня 2019 року в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій пройшла XXI студентська наукова конференція. Цього року вона зібрала досить широке коло науковців та практиків: не тільки викладачів та студентів, але й представників організацій-стейкхолдерів, що пропонували профорієнтаційні можливості для авторів кращих доповідей. Залучення до науково-дослідної роботи студентів ЗІЕІТ дозволяє використовувати їх потенціал для вирішення актуальних проблем в різних галузях науки і техніки. Робота конференції проводилася в формі пленарних та секційних засідань, де було підбито підсумки наукової діяльності магістрантів під час навчання.

Основні напрямки роботи конференції:

  • Філологія
  • Міжнародні економічні відносини та підприємництво
  • Фінанси, банківська справа та страхування. Облік та оподаткування
  • Маркетинг. Менеджмент. Туризм. Публічне управління та адміністрування
  • Інформаційні технології та економічна кібернетика

Матеріали конференції (завантажити, .pdf)

Секція 1. Філологія
Голова – к.філ.н., доц. Чуча П.О.
Співголова – д.філ.н., проф. Кондратьєва Г.М.

Секція 2. Міжнародні економічні відносини та підприємництво
Голова – к.е.н., доц. Михайлик Д.П.
Співголова – к.е.н., доц. Панкова М.О.

Секція 3. Фінанси, банківська справа та страхування. Облік та оподаткування
3.1 Фінанси, банківська справа та страхування
3.2 Облік та оподаткування
Голова – к.е.н., проф. Оглобліна В.О.
Співголова – к.е.н., доц. Кузнецов О.О.

Секція 4. Маркетинг. Менеджмент. Туризм. Публічне управління та адміністрування
4.1 Маркетинг. Менеджмент. Туризм
4.2 Публічне управління та адміністрування
Голова – к.м.н., доц. Паламарчук С.В.
Співголова – Геращенко Я.М.

Секція 5. Інформаційні технології та економічна кібернетика
5.1 Інженерія програмного забезпечення
5.2 Комп’ютерна інженерія
Голова – д.е.н., проф. Левицький С.І.
Співголова – проф. Сабанов С.О.

Тези доповідей для попереднього обговорення опубліковано на сайті конференції. Традиційно кращі доповіді відзначено дипломами та призами.