ІТЕМ-2019

Секція 1. ФІЛОЛОГІЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ЕМОЦІЙ ПРИ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ ЗА ТВОРАМИ ДЖ. К. РОУЛІНГ
Баранник О.В., Кондратьєва Г.М.
МОДАЛЬНІСТЬ РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ У РОМАНІ Г.БЬОЛЛЯ « ОЧИМА КЛОУНА»
Винокурова О.В., Аполонова Л.А.
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ У КІНОТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ СЕРІАЛУ «ШЕРЛОК»)
Власенко Л.В., Аполонова Л.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ТЕКСТАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ)
Ізмайлов Я.О., Бережна М.В.
ФІНАНСОВІ ТЕРМІНИ ТА СКЛАДНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Жерліцин Д.М., Аполонова Л.А..А.
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ ПАСИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖ.Р.Р. МАРТІНА A GAME OF THRONES)
Короленко О.Б., Давиденко Н.І.
СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМІЧНОГО В МОВЛЕННІ ПЕРСОНАЖІВ (НА МАТЕРІАЛІ СЕРІЇ «ПІРАТИ КАРИБСЬКОГО МОРЯ» ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАДІВ)
Костіна Л.Г., Бережна М.В.
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДАЧІ НАУКОВИХ МЕТАФОР У МОНОГРАФІЯХ (НА МАТЕРІАЛІ ПРАЦЬ С. БІРА)
Левицький С.І., Чуча П.О.
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТАБУЙОВАНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖ. МАРТІНА «ГРА ПРЕСТОЛІВ» ТА ЙОГО ПЕРЕКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)
Лозовська К.О.,Бережна М.В.
ОКАЗІОНАЛІЗМИ ТА ОНІМИ В ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ СЕРІЇ «ГАРРІ ПОТТЕР»)
Ляшенко О.Є., Бережна М.В.
ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ ПРИ ВІДТВОРЕННІ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ
Макаренко В.М., Бережна М.В.
ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОЛОРИТУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ
Мірошниченко А.О., Давиденко Н.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТОПОНІМІВ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖ.Р.Р. ТОЛКІНА THE LORD OF THE RINGS)
Пасічник Н.В.,Давиденко Н.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО ФІЛЬМУ «TWILIGHT(СУТІНКИ)»
Оглобліна В.О., доц. Чуча П.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОДИНИЦЬ, ПЕРЕКЛАД ЯКИХ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КОМУНІКАТИВНИХ КООРДИНАТ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Х.ФІЛДІНГ BRIDGET JONES)
Росіна В.В., Давиденко Н.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ МИТНОЇ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ПАРИ МОВ «АНГЛІЙСЬКА – УКРАЇНСЬКА»
Скляр Н.М., Давиденко Н.І.
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ В ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ К. С. РОБІНСОНА NEW YORK )
Тиришкіна С.М.,Бережна М.В.
ОДИНИЦІ ПЕРЕКЛАДУ ТА ЇХ ПЕРЕДАЧА НА УКРАЇНСЬКУ ТА РОСІЙСЬКУ МОВУ (НА МАТЕРІАЛІ Т. БЕРТОНА «ТРУП НАРЕЧЕНОЇ»)
Чеченєва І. С., Кондратьєва Г. М.
ОДИНИЦІ ПЕРЕКЛАДУ МАРКЕТИНГОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА ЇХ ПЕРЕДАЧА УКРАЇНСЬКОЮ І РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕРМІНОЛОГІЇ СФЕРИ SMM)
Шляга О.В.,Чуча П.О.
МОВЛЕННЄВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖІВ ТА СПОСОБИ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)
Шокотько Т.В., Бережна М.В.
СПОНУКАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖ. К. РОЛІНҐ HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX)
Ялова А.М.,Давиденко Н.І.

Секція 2. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

«БАМБУКОВА МЕРЕЖА»: РОЛЬ ТА МІСЦЕ КИТАЙСЬКОЇ ДІАСПОРИ, МОВИ ТА КУЛЬТУРИ ЯК ІНСТРУМЕНТА ПРОСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ КНР
Кравець К.О., Власенко Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Андреяхіна І.В.,Адаменко М.В.
УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Будівська А.О.,Бублей Г.А
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Галка В.Є., Адаменко М.В.
СПЕЦИФІЧНІ РИСИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ісаєв А.В., АдаменкоМ.В.
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Маслюк Г.Ю., Панкова М.О.
ВІДМІННІ РИСИ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ РИЗИКІВ IT- ПРОЕКТІВ, ЯК ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ
Музичка А.С., Адаменко М.В.
ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Нікітюк І.М., Адаменко М.В.
МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ІЗ ЗНИЖЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
Самохвалова О.С., Адаменко М.В.
РИЗИКИ В БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ ТА СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯЇХ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ
Сорокіна В. В., Михайлик Д.П.
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ
Роздобудько В.В., ПавленкоІ.І.
УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Тімонова А.Ю., Панкова М.О.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Шевченко Ю.І., Панкова М.О.
УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Шостак І.І., Гузенко О.П.
УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ
Якимчук А.Ю., Бублей Г.А.

Секція 3. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Бобрецька Т.М.,Абубекерова А.З.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Богданова С.І., Жерліцин Д.М.
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ
Болдирева Д.О., Кузнецов О.О.
ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ
Гашков Р.О., Абубекерова А.З.
УПРАВЛІННЯ ОБРОТНИМИ АКТИВАМИ В ПРАКТИЦІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Гімішлі П.В., Оглобліна В.О.
ПРОБЛЕМАТИКА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ
Гулієв Е.Ф., Оглобліна В.О.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАСНОВОЮ СТІКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Єремка Б.В., Гнєушева В.О.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Єршова Ю.С., Кузнецов О.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Істоміна Ю.В., Гнєушева В.О.
ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПІСЛЯ КРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Лисенко А.П., Оглобліна В.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Максимцова Л.В., Жерліцин Д.М.
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Масліхова О.О., Гнєушева В.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЇЇ ЗАВДАННЯ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Мухо А.О., Гнєушева В.О.
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ В УКРАЇНІ
Оглобліна В.О., Жерліцин Д.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Пакуло В.С., Абубекерова А.З.
ЗАКОНОДАВЧЄ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУР ЛІКВІДАЦІЇ ТА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ
Подколзін Д.О., Жерліцин Д.М.
ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тихенька В.В., Оглобліна В.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тіщенко І.В., Жерліцин Д.М.
ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Туніков С.А., Гнєушева В.О.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Черненко І.О., Абубекерова А. З.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Чумаченко В.В., Абубекерова А. З.
КОНЦЕПЦІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ КРИЗ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Шарапов В.С., Жерліцин Д.М.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Шевчук В. А., Абубекерова А. З.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Щербаков М.С., доц. Гнєушева В.О.
ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Висич О.Г., Шляга О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
Красюк Д. В., Гудима О.В.
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Лойченко С.В., доц. Гудима О.В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Мещерякова А.О., Гудима О.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Сосницька Є.В., Гудима О.В.
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Шестакова Є.В., Попова А.О.
ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ
Щербіна Р.О., Ізмайлов Я.О.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ ЯК ОБ`ЄКТА ОБЛІКУ
Юрченко С.Л., Шляга О.В.

Секція 4. МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ, ТУРИЗМ. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
Абрасимова О.П., Швець Д.Є.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ТОВАРОРУХУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Богма В.О., Швець Д.Є.
CИCТEМA УПPAВЛIННЯ IННОВAЦIЙНИМ ПОТEНЦIAЛОМ ПIДПPИЄМCТВ
Богомaзюк C.I., доц. Швeць Л.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ У ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ
Виховська Н.С., Швець Л.М.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Голубєва В. С., Михайлик Д.П.
РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ
Гуменна А.М., Швець Л.М.
РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Дідушенко Б.В., Швець Л.М.
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ВІТЧИЗНЯНОЇ КОНДИТЕРСЬКОЇ ФАБРИКИ
Івлєва М.О., Венгерова О.В.
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Кременєв Д.С., Швець Л.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Козюк О.О., Швець Л.М.
АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУНА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Костиря В.С., Венгерова О.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Лук’яненко Б.Д., Венгерова О.В.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ГОТЕЛЮ
Марків О.М., Венгерова О.В.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сухініна Є. О., Швець Л.М.
УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАТИВНОЮ ПОЛІТИКОЮ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ PR-КАМПАНІЇ
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Устюжаніна А.В., Венгерова О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Федець Ю.Є., Швець Л. М.
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ
Шевяков Б.О., Волошина К.А.
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСУ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Атаманчук Б.С., Волошина К.А.
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Дишко І.А., Волошина К.А.
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА В АДМІНІСТРУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
Дьяченко О.М., Венгерова О.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
Іоненко Г.В., Скляр Н.М.
ПРИНЦИПИ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО НОРМ ЄС
Каптур І.В., Магар Н.Г.
ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Коржакова А.А., доц. Магар Н.Г.
ЗМІСТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ
Косяк О.В., Скляр Н.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Пісьменна Є. М., Волошина К.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Росіна Г.В., доц. Волошина К.А.
КРИТЕРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Халін Д.О., Скляр Н.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Шайтура Л.М., Скляр Н.М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Шкабарня І.В., Венгерова О.В.

Секція 5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ З ФІНАНСОВИМИ КОНТРАГЕНТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Бачурін І.В., Левицький С.І.
ЗАСОБИ D-ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Бібарсов Р.Р., Левицький С. І.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЕКТІВ
Боренко А.О., Борю С.Ю.
МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПОШУКУ МЕДІА-ФАЙЛІВ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ
Великодний О.О., Жданова В.В.
ПІДХІД ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОХОДЖЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ В МЕРЕЖІ ТИПОГРАФІЙ
Горбатенко А.Р., Жданова В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
Грінченко В.А., Жданова В.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ СФЕРИ АВТОПОСЛУГ
Гунько Е.Є., Шляга О.В.
ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОКОНТРОЛЛЕРІВ
Закревський І.І., Хараджян О.А.
Заставський О.С., Жданова В.В.
СПЕЦИФІКА СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ
Капінус Р.С., Борю С. Ю.
АНАЛІЗ ПЛАТФОРМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ З МОЖЛИВОСТЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ WEBSOCKET-СИСТЕМ
Кістень Д.Л., Левицький С. І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В РОЗРОБЦІ ІГРОВИХ ДОДАТКІВ
Крюков В.А., Левицький С. І.
СИСТЕМИ BIGDATAMINING В УПРАВЛІННІ КІБЕСПОРТИВНИМИ ЗМАГАННЯМИ
Литвинов В.О., Борю С. Ю.
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ НА МІКРОСЕРВІСНІЙ АРХІТЕКТУРІ
Нестеренко К.В.., Борю С.Ю.
РОЗРОБКА НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
Решетников І.О. Борю С.Ю.
ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ ДІТЕЙ-ШКОЛЯРІВ «ІГРОВІ ЗАГАДКИ»
Сафонов Д.С., Жданова В.В.

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

СУЧАСНІ МЕТОДИ ПАРСИНГУ ФАЙЛІВ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ
Богатирьов В.Р., Cабанов С.О.
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СУМІСНОСТІ ВЕРСІЙ ДЛЯ СУЧАСНИХ ПЛАТФОРМ ВЕБ-КОМЕРЦІЇ
Бровкова В.О., Cабанов С.О.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДОДАТКІВ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ IOS ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Горбенко М.Ю., Сабанов С.О.
МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ КЕРУВАННЯ ВІДДАЛЕНИМ СЕРВЕРОМ
Горковенко І.С., Хараджян О.А.
РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПЛАТФОРМІ ARDUINO
Дереза В.Є., Жеребцов О.А.
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ В МЕРЕЖАХ З ТЕХНОЛОГІЄЮ VOIP
Добруцький Б.В., Переверзєв А.В.
МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗПОДІЛЕНИХ МЕРЕЖ
Захарчук І.А., Хараджян О.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VPN В СУЧАСНИХ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖАХ
Зиненко Є.О., Сабанов С.О.
РОЗРОБКА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГОДИНИКІВ НА ПЛАТФОРМІ ARDUINO
Зінчук Р.А., Жеребцов О.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІДДАЛЕНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ
Карпенко В.А., Переверзєв А.В.
РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ ВЕКТОРИЗАЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СФЕРІ ДИЗАЙНУ ТА ПОЛІГРАФІЇ
Ластовецький Д.О., Переверзєв А.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ РОСПОДІЛЕННЯ РЕСУРСІВ ПРИ ПЛАНУВАННІ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ
Макаренко Є.О., Жеребцов О.А.
РОЗРОБКА ЗАХИЩЕНОГО WEB-ЧАТУ
Мотчаний С.С., Хараджян О.А.
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ MS POWER BI І MS EXCEL В КОМП’ЮТЕРНІЙ АНАЛІТИЦІ
Обухов О.Р., Переверзєв А.В.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ АНАЛІЗУ ДАНИХ
Петров М.М., Сабанов С.О.
АНАЛІЗ ЗАХИСТУ ДАНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ВЕБ-ПРОЕКТІВ, СТВОРЕНИХ ЗАСОБАМИ ФРЕЙМОРКІВ
Сапунов М.В., Жеребцов О.А.
РОЗРОБКА ВЕБ-API НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ REST ДЛЯ СУЧАСНИХ ФРЕЙМВОРКІВ