СТП ЗІЕІТ

Стандарти підприємства
Положення про організацію освітнього процесу

Положення про Вчену раду Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про Науково-методичну раду Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про організацію освітнього процесу, зі змінами, станом на 2023 р. (завантажити, .pdf)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (завантажити, .pdf)

Положення про факультет Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про кафедру Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про відділ роботи з іноземцями та особами без громадянства Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про відділ ліцензування та акредитації (завантажити, .pdf)

Положення про психологічну службу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про порядок конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (завантажити, .pdf)

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників (завантажити, .pdf)

Положення про дистанційне навчання студентів у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технолгій (завантажити, .pdf)

Положення про перевірку самостійних робіт студентів на оригінальність (на відсутність плагіату) (завантажити, .pdf)

Положення про повторне вивчення окремих дисциплін студентами ЗІЕІТ (завантажити, .pdf)

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (2019, завантажити, .pdf) (2021, завантажити, .pdf)

Порядок організації інклюзивного навчання в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Робоча програма навчальної дисципліни. Основні вимоги (завантажити, .pdf)

Методичні рекомендації щодо розробки силабусу навчальної дисципліни у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Правила проведення контрольних заходів (завантажити, .pdf)

Положення про порядок визнання в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій результатів попереднього навчання (завантажити, .pdf)

Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, додатки: анкета1, анкета2, анкета3, анкета4, анкета5)

Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про про виконання та захист кваліфікаційних (бакалаврських, магістерських) робіт. Вимоги до оформлення (завантажити, .pdf)

Положення про  академічну доброчесність у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про порядок надання академічної відпустки та повторного навчання, переведення, поновлення та відрахування студентів у ПАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (завантажити, .pdf)

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (завантажити, .pdf)

Положення про організацію самостійної роботи студентів (завантажити, .pdf)

Положення про ведення журналу навчальних занять (завантажити, .pdf)

Положення про організацію практики студентів Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про кураторів академічних груп у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про бібліотеку Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про надання індивідуального графіку навчання студентам ЗІЕІТ. Основні положення (завантажити, .pdf)

Положення щодо організації навчального процесу в ЗІЕІТ за кредитно-модульною системою (завантажити, .pdf)

Положення про стейкхолдерів освітніх програм в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про координаційну раду викладачів і студентів ЗІЕІТ (завантажити, .pdf)

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про студентського омбудсмена (уповноваженого з прав студентів) (завантажити, .pdf)