Кафедра права та публічного управління

Про кафедру

Місія кафедри : Розвивати і підтримувати традиції правничої школи та забезпечувати світоглядно-методологічну підготовку висококваліфікованих сучасних фахівців регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня як для сектору права та публічного управління, так і для приватного сектору економіки, які володіють систематизованими знаннями і сучасними технологіями, наділені зрілістю розуму, незалежністю суджень і сповнені відповідальності як перед суспільством, так і перед власним сумлінням, уміють системно та інноваційно мислити, спроможні ефективно виконувати покладені на них професійні функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою покращення якості життя громадян на основі європейських та світових стандартів.

Спеціальності кафедри

Право

Студенти, що навчаються на спеціальності «Право» отримують базову юридичну освіту із широким спектром професійних компетенцій, затребуваних серед сучасних роботодавців, що не тільки розширює можливості доступу до престижного працевлаштування та подальшого навчання, а і забезпечує професійне становлення фахівця у сферах правозахисту, правоохорони, правозастосування та правотворчості, відкриває широкі перспективи реалізації та розвитку успішної професійної кар’єри. Навчання майбутніх фахівців відбувається в умовах світоглядного простору, який надає можливість студентам самореалізовуватися за принципами академічної свободи та доброчесності, корпоративної та професійної етики, гідності та патріотизму. Підготовка фахівців-правників здійснюється на якісно новому рівні, що уможливлює набуття студентами необхідних знань і навичок у галузі професійної правничої діяльності, а також формування у них якостей, які дозволять вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми, приймати оптимальні рішення у нетипових умовах, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, креативно мислити та діяти з урахуванням, поряд з іншим, сучасних та перспективних інтеграційних процесів входження України до єдиного європейського співтовариства, зокрема, потреби гармонізації національного законодавства до стандартів ЄС.

Основні напрямки діяльності кафедри

Анкетування студентів

Результати анкетування щодо якості освітнього середовища в ЗІЕІТ (завантажити, .pdf)

Результати анкетування щодо якості викладання навчальних дисциплін (завантажити, .pdf)

Результати анкетування щодо розробки і перегляду освітньої програми, за якою навчається здобувач (завантажити, .pdf)

Вибіркові дисципліни ОП Право

Кошик правника (завантажити, .pdf)

Анотації вибіркових дисциплін для ОП Право 2021 р. (завантажити, .pdf)

Анотації вибіркових дисциплін для ОП Право 2019 р. (завантажити, .pdf)

Договори про співпрацю зі стейкхолдерами

Меморандум про співпрацю з Департаментом кіберполіції Національної поліції України (завантажити, .pdf)

Договір про співпрацю з Регіональним центром надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях (завантажити, .pdf)

Договір про співпрацю з Асоціацією жінок-юристок України "ЮрФем" (завантажити, .pdf)

Меморандум про співробітництво з Нотаріальною палатою України (завантажити, .pdf)

Меморандум про співпрацю з Адвокатським обʼєднанням "Бі енд Джи Партнерс" (завантажити, .pdf)

Договір про співпрацю з Коаліцією громадських обʼєднань "Запорізька рада реформ" (завантажити, .pdf)

Рецензії-відгуки на ОП Право 2021 р.

Завідувач кафедри історії та теорії держави і права УМСФ, д.і.н., проф. Колесников К.М. (завантажити, .pdf)
Суддя Ленінського районного суду м.Запоріжжя Бредіхін Ю.Ю. (завантажити, .pdf)
Заступник декана юр.факультету НУ "Запорізька політехніка", к.ю.н. Надієнко О.І. (завантажити, .pdf)
Голова Асоціації жінок-юристок України, к.ю.н., адвокатка Кіт Х.І. (завантажити, .pdf)
Старший партнер Адвокатського обʼєднання "БІ ЕНД ДЖИ ПАРТНЕРС" Стасік А.І. (завантажити, .pdf)

Рецензії-відгуки на ОП Право 2019 р.

Голова КДК адвокатури Запорізької обл. Кравцов В.М. (завантажити, .pdf)
Голова Запорізького відділення Нотаріальної палати України Масловець Л.С. (завантажити, .pdf)
Прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 Канаєва Ю.В. (завантажити, .pdf)
Доцент кафедри міжнародного права УМСФ, к.ю.н., доц. Адашис Л.І. (завантажити, .pdf)
Голова Асоціації жінок-юристок України, к.ю.н., адвокатка Кіт Х.І. (завантажити, .pdf)
Доцент кафедри адміністративного та господарського права ЗНУ, к.ю.н., доц. Сидоров Я.О. (завантажити, .pdf)

Особливості спеціальності

Освітня програма спеціальності "081. Право" (2016 р., завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "081. Право" (2019 р., завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "081. Право" (2021 р., завантажити, .pdf)

Кваліфікація, що присвоюється : Бакалавр зі спеціальності «Право».

Рівень кваліфікації : Бакалавр.

Спеціальні вимоги до зарахування : Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Знання : Студенти, що навчаються за напрямом «Право» отримують ґрунтовні теоретичні та практичні знання в галузі юриспруденції: системи національного права та законодавства, міжнародного права, основних принципів, змісту механізму функціонування і тенденцій розвитку правового регулювання в різних сферах суспільного життя, принципи взаємодії права із державою, політикою, економікою, особливості державного регулювання та правового розвитку сфери публічних та приватних відносин в Україні, права та свободи людини і громадянина, надані Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами України та міжнародно-правовими актами, стан існуючої системи правового регулювання у сфері дотримання законності та встановлення правопорядку в державі.

Вміння і навички : Студенти спеціальності «Право» набувають знань, вмінь та практичних навичок з використання теорії, принципів, методів та понять історико-теоретичних, галузевих і спеціальних юридичних наук у професійній діяльності, вирішуючи при цьому такі завдання: аналіз змісту нормативно-правових актів і проведення правової експертизи; формулювання та обґрунтування юридичних висновків, пропозицій, рекомендацій; застосування загальних вимог правової норми до конкретної життєвої ситуації шляхом прийняття відповідного рішення; прогнозування подальшого розвитку подій, моделювання можливих правопорушень, визначення засобів для їх попередження; проведення консультування з правових питань; здійснення тлумачень правових норм та правової допомоги у захисті прав і законних інтересів громадян; складання документів, в яких відображається або посвідчується інформація, що має правове значення; планування та реалізація професійної діяльності на підставі нормативно-правових актів і етичних стандартів правничої професії; удосконалення методів та форм здійснення юридичної діяльності.

Компетенції і працевлаштування : Випускники спеціальності «Право» після завершення навчання мають перспективи працевлаштування на посадах, що вимагають вищої юридичної освіти: в органах державної виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; в судах загальної юрисдикції і спеціалізованих судах; в органах прокуратури; в органах Міністерства юстиції України; в системі нотаріату; в адвокатурі; в юридичних службах підприємств усіх форм власності; у державних та недержавних господарських структурах, податкових, аудиторських органах та органах державного управління.

Доступ до подальшого навчання : Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ступеня магістра (081 - «Право»).

Форма навчання : денна, заочна.