Кафедра міжнародних відносин, управління та адміністрування

Про кафедру

Місія кафедри : Задовольняти потреби регіону в підготовці високопрофесійних фахівців, які здатні адаптувати «західний» та «східний» досвід до умов України та реалізувати намір інтегруватися до системи міжнародних економічних відносин; забезпечувати фундаментальними, професійними знаннями, сучасними навичками і необхідними компетенціями здобувачів вищої освіти - потенційних висококваліфікованих фахівців з лідерськими амбіціями, здатних компетентно застосовувати моделі та положення сучасної міжнародної економіки для конкурентоспроможного розвитку регіону і національної економіки в умовах глобалізації та інтеграції України до світового економічного простору; готувати соціально-відповідальних висококваліфікованих фахівців у сфері маркетингу відповідно до потреб ринку праці в умовах євроінтеграції шляхом використання творчих та інноваційних підходів до навчання та роботи, формуючи при цьому високоосвічену, соціально-відповідальну верству українського суспільства, яка, на підставі отриманих знань, буде компетентна здійснювати професійну діяльність та якісні трансформації в економіці держави та поза її межами.

Спеціальності кафедри

Міжнародні економічні відносини

Студенти, що навчаються на спеціальності «Міжнародні економічні відносини» отримують необхідні теоретичні знання та практичні навички роботи в умовах міжнародних ринків, знання специфіки зовнішньоекономічних відносин і особливостей здійснення міжнародної діяльності. В сучасному світі в умовах масштабної транснаціоналізації та глобалізації, присутність на вітчизняному ринку зарубіжних компаній та представництв стає все більш широкою. Цим обумовлено постійне зростання інтересу до вивчення міжнародних економічних відносин, форм і методів участі вітчизняних підприємств у сфері зовнішньоекономічних зв'язків, поза якими неможливе як ефективне функціонування будь-яких соціально-економічних систем, так і створення в Україні ефективної і динамічної моделі ринкової економіки. Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» є однією з основних спеціальностей, що готує фахівців для професійної економічної діяльності на міжнародному рівні, попит на яких стрімко зростає. Фахівець з міжнародних економічних відносин має конкурентні переваги та широкі можливості вибору місця майбутнього працевлаштування, виходячи з власних бажань та наявної кон'юнктури на ринку праці. Робота в сфері міжнародних економічних відносин є і залишатиметься перспективною, а галузь має тенденцію до динамічного розвитку та об'єктивно-необмежуваного поля діяльності, яка передбачає постійність зв'язків в межах економічної, політичної та культурної співпраці з представниками інших країн світу.

Основні напрямки діяльності кафедри

Кваліфікація, що присвоюється : Бакалавр зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини», Бакалавр зі спеціальності «Маркетинг».

Рівень кваліфікації : Бакалавр.

Спеціальні вимоги до зарахування : Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Знання : Студенти, що навчаються за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», засвоюють цілий комплекс знань для успішної побудови професійної кар'єри в обраній сфері професійній діяльності, зокрема: освоєння повного спектру загальних економічних дисциплін: основ економічної теорії, макро- та мікроекономіки, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, основ обліку та аудиту та інших; вивчення спеціальних дисциплін, які безпосередньо пов'язані з характером міжнародних економічних відносин: теорія міжнародних відносин, дипломатична та консульська служба, протокол, етикет, міжнародна інформація й інформаційно-аналітична діяльність, економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів, міжнародні фінанси, міжнародна торгівля, інвестування тощо; навички експертно-аналітичного напряму, наукової-практичної роботи; володіння іноземними мовами.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Маркетинг», отримують знання з цілого комплексу напрямків, який включає як формування економічного способу мислення шляхом засвоєння фундаментальних основ економіки, менеджменту, соціології, психології тощо, так і засвоєння знань з дисциплін за профілем спеціальності, зокрема сутності маркетингу, маркетингових комунікацій та їх основних видів і складових, функцій та рушійних чинників успішної маркетингової діяльності, умов та факторів ефективного застосування маркетингу, принципів формування маркетингової служби та особливостей процесу управління нею, сутності маркетингової стратегії продукту чи послуг та її основних складових, основних етапів процесу створення та просування товару-новинки та можливих ризиків, пов'язаних з виходом товару-новинки на ринок, основних засад реклами і PR та принципів просування товарів і послуг на ринку та інші.

Вміння і навички : Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» набувають знань, вмінь та практичних навичок безпосередньо в галузі економічної діяльності і міжнародних відносин, засвоюючи при цьому ключові аспекти суміжних наук (політичних, соціальних тощо),  опановують прикладні аспекти економіко-математичного моделювання господарських процесів, оволодівають методами розрахунку, аналізу та моделювання бізнес-процесів на міжнародному рівні, аналізу трендів на товарних, фінансових та інвестиційних міжнародних ринках, особливостей оформлення зовнішньоекономічних контрактів та інше.

Студенти спеціальності «Маркетинг» набувають знань, вмінь та практичних навичок із застосування маркетингових комунікацій як для просування продукції та послуг до споживачів і користувачів, так для переконання клієнтів та укладання з ними взаємовигідних договорів і домовленостей; прийняття економічно обґрунтованих рішень при плануванні маркетингових комунікацій; моделювання поведінки потенційного покупця чи користувача на ринку товарів і послуг під впливом різних факторів; ефективного використання засобів і методів рекламування продукції, просування брендів і торгових марок на ринку; знаходження оптимальних шляхів і методів підвищення іміджу підприємства та створення власного привабливого іміджу; оцінювання і підвищення прямого та непрямого впливу маркетингових комунікацій на цільову аудиторію. Це дозволить розвинути комунікативні навички, а також навчить спілкуватися, викликати прихильність до себе, правильно презентувати себе, що допоможе не тільки в професійній діяльності, а й в повсякденному житті.

Компетенції і працевлаштування : Випускники спеціальності «Міжнародні економічні відносини» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки мають одночасно декілька перспективних напрямів працевлаштування. Зазвичай, це напрям професійної роботи «економіста-міжнародника» з широким переліком посад, зокрема, економіст в галузях міжнародної та зовнішньої торгівлі, у фінансовому секторі, страхуванні, операціях з нерухомістю, секторі економічних досліджень та розробок, в сфері міжнародного бізнесу (фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, фінансового ринку, ринку послуг, в тому числі IT-бізнесі); менеджер зовнішньоекономічної діяльності та інших видів економічної діяльності. Інший напрям передбачає працевлаштування в галузі міжнародних відносин та державного регулювання зовнішньоекономічних процесів, а саме: дипломатичний агент, дипломатичний представник, експерт із зовнішньополітичних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, аналітик-референт, торгівельний представник, дослідник в галузі зовнішньоекономічних зв'язків, викладач вищих навчальних закладів тощо.

Випускники спеціальності «Маркетинг» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки можуть успішно працювати на підприємствах різних організаційних форм незалежно від галузевого спрямування, а також в численних організаціях та установах: промислових, посередницьких та торговельних підприємствах, банках і страхових компаніях, біржах (товарних, валютних, фондових, цінних паперів), інвестиційних та рекламних компаніях, консалтингових фірмах, агенціях з надання аналітично-дослідницьких послуг тощо.

Доступ до подальшого навчання : Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ступеня магістра (292 - «Міжнародні економічні відносини», 075 - «Маркетинг»).

Форма навчання : денна, заочна