Кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу

Про кафедру

Місія кафедри : Задовольняти потреби регіону в підготовці високопрофесійних фахівців, які здатні адаптувати «західний» та «східний» досвід до умов України та реалізувати намір інтегруватися до системи міжнародних економічних відносин; забезпечувати фундаментальними, професійними знаннями, сучасними навичками і необхідними компетенціями здобувачів вищої освіти - потенційних висококваліфікованих фахівців з лідерськими амбіціями, здатних компетентно застосовувати моделі та положення сучасної міжнародної економіки для конкурентоспроможного розвитку регіону і національної економіки в умовах глобалізації та інтеграції України до світового економічного простору.

Спеціальності кафедри

Міжнародні економічні відносини

Студенти, що навчаються на спеціальності «Міжнародні економічні відносини» отримують необхідні теоретичні знання та практичні навички роботи в умовах міжнародних ринків, знання специфіки зовнішньоекономічних відносин і особливостей здійснення міжнародної діяльності. В сучасному світі в умовах масштабної транснаціоналізації та глобалізації, присутність на вітчизняному ринку зарубіжних компаній та представництв стає все більш широкою. Цим обумовлено постійне зростання інтересу до вивчення міжнародних економічних відносин, форм і методів участі вітчизняних підприємств у сфері зовнішньоекономічних зв'язків, поза якими неможливе як ефективне функціонування будь-яких соціально-економічних систем, так і створення в Україні ефективної і динамічної моделі ринкової економіки. Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» є однією з основних спеціальностей, що готує фахівців для професійної економічної діяльності на міжнародному рівні, попит на яких стрімко зростає. Фахівець з міжнародних економічних відносин має конкурентні переваги та широкі можливості вибору місця майбутнього працевлаштування, виходячи з власних бажань та наявної кон'юнктури на ринку праці. Робота в сфері міжнародних економічних відносин є і залишатиметься перспективною, а галузь має тенденцію до динамічного розвитку та об'єктивно-необмежуваного поля діяльності, яка передбачає постійність зв'язків в межах економічної, політичної та культурної співпраці з представниками інших країн світу.

Студенти, що навчаються на спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» отримують

Основні напрямки діяльності кафедри

Кваліфікація, що присвоюється : Бакалавр зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Рівень кваліфікації : Бакалавр.

Спеціальні вимоги до зарахування : Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Знання : Студенти, що навчаються за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», засвоюють цілий комплекс знань для успішної побудови професійної кар'єри в обраній сфері професійній діяльності, зокрема: освоєння повного спектру загальних економічних дисциплін: основ економічної теорії, макро- та мікроекономіки, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, основ обліку та аудиту та інших; вивчення спеціальних дисциплін, які безпосередньо пов'язані з характером міжнародних економічних відносин: теорія міжнародних відносин, дипломатична та консульська служба, протокол, етикет, міжнародна інформація й інформаційно-аналітична діяльність, економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів, міжнародні фінанси, міжнародна торгівля, інвестування тощо; навички експертно-аналітичного напряму, наукової-практичної роботи; володіння іноземними мовами.

Вміння і навики : Студенти набувають знань, вмінь та практичних навичок безпосередньо в галузі економічної діяльності і міжнародних відносин, засвоюючи при цьому ключові аспекти суміжних наук (політичних, соціальних тощо),  опановують прикладні аспекти економіко-математичного моделювання господарських процесів, оволодівають методами розрахунку, аналізу та моделювання бізнес-процесів на міжнародному рівні, аналізу трендів на товарних, фінансових та інвестиційних міжнародних ринках, особливостей оформлення зовнішньоекономічних контрактів та інше.

Компетенції і працевлаштування : Випускники спеціальності «Міжнародні економічні відносини» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки мають одночасно декілька перспективних напрямів працевлаштування. Зазвичай, це напрям професійної роботи «економіста-міжнародника» з широким переліком посад, зокрема, економіст в галузях міжнародної та зовнішньої торгівлі, у фінансовому секторі, страхуванні, операціях з нерухомістю, секторі економічних досліджень та розробок, в сфері міжнародного бізнесу (фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, фінансового ринку, ринку послуг, в тому числі IT-бізнесі); менеджер зовнішньоекономічної діяльності та інших видів економічної діяльності. Інший напрям передбачає працевлаштування в галузі міжнародних відносин та державного регулювання зовнішньоекономічних процесів, а саме: дипломатичний агент, дипломатичний представник, експерт із зовнішньополітичних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, аналітик-референт, торгівельний представник, дослідник в галузі зовнішньоекономічних зв'язків, викладач вищих навчальних закладів тощо.

Доступ до подальшого навчання : Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ступеня магістра (292 - «Міжнародні економічні відносини»).

Форма навчання : денна, заочна