Кафедра економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення

Про кафедру

Місія кафедри : Нарощувати і зміцнювати освітньо-професійний потенціал ЗІЕІТ шляхом високоякісної підготовки конкурентноспроможних на міжнародному ринку праці випускників кафедри – фахівців з економічної кібернетики – універсальних спеціалістів, лідерів, професіоналів зі знаннями усіх економічних наук та інформаційних технологій, що володіють навичками програмування і моделювання, здатних вирішувати аналітичні та управлінські завдання на підприємствах і установах будь-яких галузей економіки, покликаних ефективно управляти як державою, так і власним бізнесом.

Спеціальності кафедри

Економічна кібернетика

Серед економічних спеціальностей «Економічну кібернетику» можна віднести до фундаментальних університетських спеціальностей, що базується на трьох «китах»: економіці, математиці та інформаційних технологіях. Студенти, що навчаються на спеціальності «Економічна кібернетика», отримують систему знань за економічними, математичними та фаховими спеціальними дисциплінами, оволодіваючи найпрогресивнішими комп’ютерними технологіями. Наша спеціальність передбачає отримання базової економічної підготовки на такому ж рівні, як і у економістів інших спеціальностей, проте значно випереджаючи їх в області математичної освіти. Згідно Міжнародного класифікатора професій і спеціальностей ACSO-88 економісти-кібернетики в світі визначені як аналітики різних сфер діяльності, фахівці у сфері прогнозування, моделювання економічних процесів та створення програмних додатків для управління цими процесами. Економісти-кібернетики мають високу кваліфікацію у сфері організаційного управління в економіці, володіють ефективними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням найновіших інформаційних технологій, можуть ефективно реалізовувати свої професійні знання економіста. Про них заслужено висловлюються як про неперевершених фахівців на будь-яких ділянках у системах управління підприємствами та організаціями.

Студенти, що навчаються за спеціальістю «Інженерія програмного забезпечення», отримують необхідні знання для здійснення інженерної діяльності, пов’язаної зі всіма аспектами виробництва програмного продукту від початкових стадій створення специфікації до супроводу системи після здачі в експлуатацію. Відповідність кваліфікації фахівців з інженерії програмного забезпечення визначається переліком знань та умінь вирішувати задачі діяльності у межах таких виробничих функцій: проектувальна, організаційна, управлінська, технологічна. Вони володіють необхідними знаннями в області консультування з питань інформатизації, розроблення стандартного програмного забезпечення та інших видів діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення. Узагальненим об’єктом діяльності фахівців з інженерії програмного забезпечення є програмне забезпечення систем. В процесі навчання студенти освоюють сучасні технології та програмні засоби для їх застосування у всіх етапах життєвого циклу програмних систем.

Студенти, що навчаються на спеціальності «Бізнес-аналітика», отримують систему знань за економічними, математичними та фаховими спеціальними дисциплінами, оволодіваючи найпрогресивнішими комп’ютерними технологіями. Наша спеціальність передбачає отримання ґрунтовної базової економіко-математичної підготовки, що дозволяє чітко розуміти сутність економічних процесів, оцінити економічний стан підприємства та окремих  його складових, застосувати математичні методи для проведення аналітичних досліджень на підприємствах (в установах чи організаціях). Фахівці з бізнес-аналітики здатні розв’язувати широке коло аналітичних проблем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних економічних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів, засвоєних з програми економічна кібернетика. До сфери їх професійних компетенцій відноситься здатність моделювати проблеми управління, прогнозувати їх наслідки та пропонувати можливі шляхи вирішення із використанням сучасних інформаційних технологій. Бізнес-аналітики мають високу кваліфікацію як у сфері застосування відповідного програмного забезпечення чи відповідних пакетів стандартних програм, так і у сфері розробки нових програм при проведенні аналітичних досліджень на підприємстві. Про них заслужено висловлюються як про затребуваних фахівців на будь-яких ділянках у системах управління підприємствами та організаціями.

Основні напрямки діяльності та викладацький склад кафедри

Завідувач кафедри : д.е.н., доц., професор кафедри Левицький Станіслав Іванович

Профіль на Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=pEaNpIoAAAAJ

Адреса : вулиця Кияшка, 16Б, кім. 322 Запоріжжя, Україна, 69041

Телефон : (061) 239-90-01 (дод. 229)

E-mail : s.levitskiy(a)econom.zp.ua

Основні наукові досягнення : Протягом 2014-2019 рр. був експертом за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 17.127.10 у Класичному приватному університеті, до того протягом 2003-2014 рр. - експертом у спеціалізованих вчених радах Д 11.051.01 и К 11.051.07 у ДонНУ.
Є членом редколегій журналів «Математичне моделювання в економіці», «Управління розвитком», «Праці ЗІЕІТ», працював у редколегіях збірників наукових праць «Моделі управління в ринковій економіці», «Нове в економічній кібернетиці», міжнародного наукового журналу «Економічна кібернетика».

Керує науковою школою за напрямком «Моделі стратегічного управління», де особлива увага приділяється дослідженню процесів інтеграції економічних систем, стратегічному менеджменту, розробці моделей та методів проектного управління та аналізу ефективності їх використання. Під керівництвом С.І. Левицького захищено 7 дисертацій кандидатів економічних наук, 44 магістерські випускні роботи.

Склад кафедри : 2 доктори економічних та 1 доктор фіз.-мат. наук, професори; 5 кандидатів економічних, технічних та фіз.-мат. наук, доцентів; викладачі; аспіранти.